Blog

Fysieke spreekuren van start

Wij zijn verheugd om u te mogen mededelen dat wij vanaf a.s. woensdag 2 februari weer fysieke spreekuren zullen draaien!
Onze spreekuren vinden plaats op de maandag van 19.00-20.00 uur bij MFC Presikhaven, adres: Laan van Presikhaaf 7 en op de woensdag van 19.00-20.00 uur bij De Wasplaats, adres: Klarendalseweg 439.

U kunt onze spreekuren op afspraak veilig bezoeken. Een afspraak kunt u maken door een e-mail te sturen naar info@rechtswinkelarnhem.nl of door het contactformulier op de website in te vullen. Het contactformulier vindt u via de volgende link: https://www.rechtswinkelarnhem.nl/contact/

Heeft u corona gerelateerde klachten? Blijf dan thuis. Wij zullen u dan per e-mail van juridisch advies voorzien.

Wij hopen u snel te mogen ontvangen op een van onze spreekuren en wij kijken er naar uit om u te voorzien van juridisch advies!

Vaststellingsovereenkomst: Wat is het en wat moet erin staan?

Het komt geregeld voor dat een werkgever en een werknemer besluiten om met wederzijdse instemming de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dit wordt in het arbeidsrecht een vaststellingsovereenkomst genoemd. Soms probeert de werkgever er alles aan te doen om een werknemer een vaststellingsovereenkomst te laten ondertekenen en daarmee te ontslaan. Een vaststellingsovereenkomst is echter wel een overeenkomst waarover onderhandeld kan worden. U bent niet verplicht deze te ondertekenen, maar soms kan het wel nuttig zijn.

Wat moet er staan in de vaststellingsovereenkomst?
Het is belangrijk dat u als werknemer weet waar u aan toe bent bij het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Vaak staat er in de overeenkomst hoeveel maanden u nog loon ontvangt van uw werkgever. Dit wordt meestal afgestemd op het aantal maanden opzegtermijn waar u recht op hebt en dat is weer afhankelijk van het aantal jaar dat u bij uw werkgever in dienst bent geweest. Indien de werkgever u te weinig maanden doorbetaalt, kunt u die periode zonder loon zitten. Dit is erg belangrijk omdat het UWV u pas een WW-uitkering toekent na de opzegtermijn. Daarnaast is het van belang dat er in de vaststellingsovereenkomst duidelijk staat genoteerd dat u geen blaam treft met betrekking tot het ontslag. Het initiatief voor ontslag moet namelijk van de werkgever komen.


Vaststellingsovereenkomst bij ziekte
U moet er rekening mee houden dat u niet ziek thuis zit tijdens het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. U kunt namelijk niet ontslagen worden tijdens ziekte en door toch de overeenkomst te ondertekenen, komt u wellicht niet in aanmerking voor een uitkering.


Transitievergoeding opnemen
Wist u dat u daarnaast een transitievergoeding kunt opnemen in de
vaststellingsovereenkomst? Dat is een vergoeding gebaseerd op het aantal dienstjaren en uw brutoloon. De werkgever is weliswaar niet verplicht dit op te nemen, maar u kunt er altijd over onderhandelen. Indien u denkt dat u een goede onderhandelingspositie heeft, kunt u proberen dit op te nemen in de overeenkomst. U hebt bijvoorbeeld een goede onderhandelingspositie wanneer u al jaren in dienst bij uw werkgever en er geen dwingende reden is voor ontslag.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst getekend maar heeft u er toch spijt van? U kunt dan binnen twee weken de vaststellingsovereenkomst herroepen. Door het herroepen van de vaststellingsovereenkomst herleeft de arbeidsovereenkomst weer. Dat betekent dat u in principe gewoon weer in dienst bent bij uw werkgever.

Uw werkgever kan eventueel trachten u op een andere manier te ontslaan indien u de vaststellingsovereenkomst niet ondertekent of herroept. Afhankelijk van de omstandigheden, behoort een gang naar de kantonrechter of een ontslag via de UWV ook tot de mogelijkheden
van de werkgever.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
(Let op! Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie worden er momenteel geen fysieke spreekuren verzorgd. U kunt met al uw vragen terecht bij het e-mailadres: info@rechtswinkelarnhem.nl).

Door: Akif

Het gezag over minderjarige kinderen

Het hebben van gezag houdt in dat u onder meer de plicht hebt en het recht krijgt om een minderjarig kind op te voeden en te verzorgen. Een kind is in principe minderjarig als hij of zij de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt. Wie het gezag heeft over minderjarige kinderen, hangt af van een aantal situaties. Vaak krijgen ouders automatisch het gezag over hun minderjarige kinderen. Toch zijn er een aantal punten die ervoor kunnen zorgen dat dit niet direct het geval is. Het zal bijvoorbeeld uitmaken of het gaat over ouders binnen een huwelijk, geregistreerd partnerschap, ongehuwde ouders of niet geregistreerde ouders. Bovendien dienen deze ouders bevoegd te zijn tot het hebben van gezag. Navolgend zal dit nader worden toegelicht. Dit artikel zal zich beperken tot het hebben van gezag als ouder zijnde.

Huwelijk

In geval van een huwelijk is het uitgangspunt dat het gezag door de ouders van het kind samen wordt uitgevoerd. Indien de ouders besluiten hun huwelijk te beëindigen, loopt dit gezamenlijke gezag in principe gewoon door.

Geregistreerd partnerschap

Indien de ouders een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, bepaalt de wet dat zij het gezag in principe tevens gezamenlijk uitvoeren, gedurende hun geregistreerde partnerschap. Indien het geregistreerde partnerschap wordt ontbonden (lees: beëindigd), loopt het gezamenlijke gezag in beginsel door.

Ongehuwd of niet geregistreerd

Indien de ouders van het kind ongehuwd of niet geregistreerd zijn, dienen zij een bepaalde actie te ondernemen om het gezag gezamenlijk te kunnen verkrijgen. Zij zullen een verzoek moeten indienen in het zogenoemde Gezagsregister. Dit is een register waarin beslissingen over het gezag worden geregistreerd. Dit verzoek kunnen zij digitaal of schriftelijk indienen. Indien dit verzoek uitblijft, zal in principe slechts de moeder van het kind automatisch het gezag verkrijgen. Er wordt dan gesproken van eenzijdig gezag.

Onbevoegd

De wet bepaalt dat u niet altijd bevoegd kunt zijn tot het hebben van gezag. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u minderjarig bent, onder curatele bent gesteld of een geestelijke stoornis ondervindt die niet tijdelijk van aard is. Wat betreft het laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een situatie waarin een ouder langdurig wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis en niet consequent in staat is om onder meer weloverwogen beslissingen te nemen. Zo zou er mogelijk niet aan de opvoedings- en ontwikkelingsbehoeften van het minderjarig kind kunnen worden voldaan. Op basis van het voornoemde kunt u als ouder zijnde dus alsnog als onbevoegd worden aangemerkt tot het hebben van gezag.

Gezag door een ander

Het is ook mogelijk dat een instelling of andere personen dan de ouders het gezag over een minderjarig kind uitoefenen. Indien dit het geval is, wordt er gesproken van een voogd. De ouders van het kind kunnen een voogd in het gezagsregister laten registreren of aanwijzen bij testament. Ook de rechter kan een voogd aanwijzen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

(Let op! Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie worden er momenteel geen fysieke spreekuren verzorgd. U kunt met al uw vragen terecht bij het e-mailadres: info@rechtswinkelarnhem.nl of kijk voor meer informatie op www.rechtswinkelarnhem.nl).

Door: Evsen

De spaartaks: in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod?

Wanneer u als Nederlander meer dan €50.000 spaargeld heeft, wordt er belasting geheven over dit spaargeld. Deze belasting heet de vermogensrendementsheffing. Sinds de invoering op 1 januari 2001 is er al kritiek geweest op deze manier van belasten. Het zou in strijd zijn met het eigendomsrecht en zelfs het discriminatieverbod. In dit stuk leest u meer over de wijze waarop deze belasting wordt geheven, waar de kritiek vandaan komt en wat toekomstige ontwikkelingen mogelijk met zich mee brengen.

Vermogensrendementsheffing: hoe werkt het?

Tot 2001 werden zogeheten vermogenswinsten niet belast in Nederland. Dit zijn winsten die zijn behaald met vermogen; denk hierbij aan rente op je spaarrekening of koerswinsten van beleggingen. Het belasten van deze winsten is een grote uitdaging voor de regering. Doordat het erg moeilijk is om ieders rendement te bepalen, heeft de overheid ervoor gekozen om een systeem in het leven te roepen waarbij gerekend wordt ‘fictief rendement’. Er wordt dus niet gekeken naar je daadwerkelijke winsten.

Om dit fictieve rendement te bepalen gaat de Belastingdienst uit van een mix tussen spaargeld op de bank (met 0,03% rendement) en beleggingen (met 5,69% rendement). Hoe meer geld je hebt, hoe meer in de categorie beleggingen valt. Tot €50.001 rekent de belastingdienst nog met twee derde spaargeld en een derde beleggingen. Maar vanaf €50.001 wordt gerekend met 79% van je vermogen in beleggingen en boven de €950.001 zelfs 100%.

Kritiek op de spaartaks

Het probleem dat hierdoor ontstaat is dat mensen die (nagenoeg) niet beleggen veel meer belasting betalen dan dat ze rente ontvangen op hun spaargeld. Over een spaarbedrag van €100.000 betaal je €294,16 aan belastingen terwijl de rente op de bank op dit moment nagenoeg nihil is. Zolang je je geld niet belegt, blijft je vermogen krimpen terwijl je er niks mee doet. Dit is precies het punt van de spaartaks die wringt met het recht op eigendom.

Ook de mix tussen spaargeld en beleggingen kan rekenen op kritiek. De heffing leidt namelijk tot grote ongelijkheid wanneer iemand met een ton spaargeld net zoveel belasting betaalt als iemand die een ton in aandelen heeft belegd waar hij 10% rendement behaalt. Ongelijke gevallen worden over één kam geschoren wat in strijd is met het discriminatieverbod.

Toekomstige ontwikkelingen

In de tweede Kamer zijn al vaker oproepen gedaan aan de regering om dit beleid te wijzigen. Ook hebben enkele rechters uitspraken gedaan waarin gesteld wordt dat de huidige spaartaks niet deugt. Tot nu toe heeft de overheid zich altijd beroepen op de noodzaak van een uitvoerbare belastingheffing. Het is voor de belastingdienst onmogelijk om voor iedere Nederlander exact zijn belastingbijdrage te bepalen. Door het rekenen met deze ‘ficties’ blijft het uitvoerbaar.

Het huidige demissionaire kabinet heeft aangegeven zelf niet meer te gaan sleutelen aan de vermogensrendementsheffing. Wel adviseren zij het volgende kabinet om hier verder mee aan de slag te gaan. Wellicht zal het aanstaande regeerakkoord ons meer duidelijkheid brengen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

(Let op! Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie worden er momenteel geen fysieke spreekuren verzorgd. U kunt met al uw vragen terecht bij het e-mailadres: info@rechtswinkelarnhem.nl of kijk voor meer informatie op www.rechtswinkelarnhem.nl).

Door: Jeri

Echtscheiding: welke zaken moeten er geregeld worden?

Tijdens een echtscheiding kan er nogal veel op u afkomen. Er moeten veel belangrijke beslissingen worden genomen. U kunt hierbij denken aan alimentatie of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Daarnaast spelen emoties vaak ook nog een grote rol. Toch is het belangrijk om alle zaken omtrent de echtscheiding goed te regelen. In dit stuk leest u in hoofdlijnen welke zaken er geregeld moeten worden bij een echtscheiding.

Let op! Echtscheiding is niet hetzelfde als scheiding van tafel en bed.

Het aanvragen van een echtscheiding
Een echtscheiding wordt uitgesproken door de rechter. Een verzoekschrift tot echtscheiding dient altijd bij de rechtbank te worden ingediend. Voor een echtscheiding is de juiste hulp nodig, daarvoor kunt u terecht bij een advocaat of een mediator. Het is mogelijk dat een advocaat of mediator het verzoek tot echtscheiding voor u indient.

Afspraken over financiën
Alle afspraken die zijn gemaakt tijdens uw scheiding, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Dit is een echtscheidingsovereenkomst waarin u afspraken vastlegt die u met uw ex-partner heeft gemaakt bij uw scheiding. Daarbij spelen financiële aspecten vaak een grote rol.

De huwelijkse voorwaarden vormen de basis voor de afspraken die u maakt bij een scheiding. Het is daarom belangrijk om deze eerst te bekijken. Over uw vermogen legt u onder andere vast wat het totaalbedrag is van het gezamenlijk vermogen en wat er mee zal gebeuren en wie welke schulden op zich neemt. Daarnaast maakt u afspraken over het huis, verdeling van de inboedel, afspraken over het pensioen en partneralimentatie. Welke bezittingen er precies verdeeld moeten worden hangt af van uw persoonlijke situatie. Hoe meer u samen alvast met uw ex-partner bespreekt, hoe minder hulp u nodig heeft van een advocaat of een mediator. Het is daarom verstandig om alvast een financieel plan op te stellen en een overzicht van alle bezittingen en schulden te maken. Bovendien is het handig om een inventarisatielijst te maken om een eerlijke boedelverdeling te kunnen opstellen.

Afspraken over minderjarige kinderen
Afspraken maken over de kinderen is een belangrijk onderdeel van de echtscheiding. Als ouder heeft u altijd een zorgplicht voor uw kinderen. Alle afspraken die worden gemaakt over de minderjarige kinderen worden opgenomen in een ouderschapsplan. Denk onder andere aan de kinderalimentatie, verdeling van het verblijf en een omgangsregeling. Het ouderschapsplan is een verplicht onderdeel van de echtscheiding als u minderjarige kinderen heeft. Het ouderschapsplan kan worden opgenomen in het echtscheidingsconvenant. De keuze staat vrij om een ouderschapsplan samen op te stellen of met behulp van een advocaat of mediator. Overigens is het verplicht en belangrijk om de kinderen waarover de afspraken worden gemaakt bij het opstellen van het ouderschapsplan te betrekken. Het is namelijk belangrijk om
rekening te houden met de wensen van de kinderen.

Definitief maken van de echtscheiding.
Als alle afspraken zijn gemaakt en vastgelegd, dan is de uitspraak van de rechter enkel een formaliteit. Bestaan er nog onenigheden over bepaalde zaken, dan is het aan de rechter om daar een besluit over te nemen. De uitspraak van de rechter maakt de echtscheiding niet definitief. Er is pas sprake van een officiële echtscheiding, zodra de uitspraak (de echtscheidingsbeschikking) van de rechter binnen zes maanden wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
(Let op! Naar aanleiding van de Covid-19 pandemie worden er momenteel geen fysieke spreekuren verzorgd. Wel verzorgen wij spreekuren via ‘Zoom’. Maak hiervoor een afspraak. Tevens kunt u met al uw vragen terecht bij het e-mailadres: info@rechtswinkelarnhem.nl).

Door: Nawal

Geen fysieke spreekuren

Helaas moeten we u via deze weg laten weten dat het in verband met de geldende corona maatregelen niet mogelijk is om fysieke spreekuren te blijven draaien. Wij zullen constant in de gaten houden of er mogelijkheden zijn om de fysieke spreekuren weer te hervatten. Voor nu zullen de fysieke spreekuren worden opgepakt via Zoom. Hiervoor dient u net als voor de fysieke spreekuren een afspraak te maken. Bij het maken van de afspraak ontvangt u alle benodigde informatie om de afspraak goed te laten verlopen. Daarnaast bestaat ook nog steeds de mogelijkheid om uw vraag via de mail te stellen. Ook dan zullen onze rechtswinkeliers een goed advies voor u schrijven. De keus is dus aan u. Wanneer u al een afspraak had gemaakt voor een fysiek spreekuur, ontvangt u hierover van ons bericht. Tot slot zien wij nieuwe aanvragen voor een afspraak graag tegemoet.

Alternatieve geschillenbeslechting

Op het moment dat u een geschil of conflict hebt, bestaat de mogelijkheid om dit geschil of conflict te laten oplossen door een beslissing van de rechter. Echter, een procedure bij de rechter is vaak ingrijpend. Het gehele traject duurt vaak lang en is erg kostbaar. Wat veel mensen vaak niet weten is dat er ook alternatieve manieren zijn om hun geschillen op te lossen. Deze alternatieve vormen van geschillenbeslechting zijn laagdrempeliger dan de gang naar de rechter en daarbij zijn deze vaak ook een stuk minder kostbaar of verloopt de procedure een stuk sneller.

Er zijn drie vormen van alternatieve geschillenbeslechting te onderscheiden: arbitrage, mediation en bindend advies.

Arbitrage

Een geschil wordt alleen door een arbitragecommissie behandeld als partijen dit hebben afgesproken. Bij arbitrage vormt een groep deskundigen uit een bepaald werkgebied samen een arbitragecommissie. De partijen mogen samen bepalen wie er plaatsnemen in de arbitragecommissie. Van belang is dat de commissie uit een oneven aantal deskundigen bestaat (één of drie arbiters).

De procedure verloopt relatief hetzelfde als bij een procedure bij de rechter. Eerst zal een van de partijen schriftelijk een eis stellen. De tegenpartij kan hier dan schriftelijk op reageren. Daarna kan eventueel nog een tweede schriftelijke ronde worden gehouden. Partijen krijgen uiteindelijk de kans om tegenover de commissie mondeling toelichting te geven. De beslissing die deze deskundigen samen maken is bindend. Een voordeel van arbitrage is dat de procedure over het algemeen sneller verloopt dan een rechtszaak. Daarnaast hebben partijen meer invloed op de procedure dan bij een procedure bij de rechter.

Mediation

Als beide partijen gezamenlijk tot een oplossing willen komen is mediation een goede optie. Bij mediation proberen partijen samen tot een oplossing te komen, hierbij worden zij geholpen door een deskundige, een mediator. De mediator is onafhankelijk. De tussen partijen opgemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Mediation is vrijwillig, mocht u dus niet tot een gewenste oplossing komen kunt u alsnog een gerechtelijke procedure beginnen. Het voordeel van mediation is dat deze procedure minder ingrijpend is dan de stap naar de rechter. Daarnaast is het vaak goedkoper en verloopt het sneller dan de gerechtelijke procedure. Een mooie bijkomstigheid is dat partijen vaak beide tevreden zijn met de oplossing.

Bindend advies

Een bindend advies is een uitspraak die wordt gedaan door een derde. Partijen sluiten een overeenkomst waarin zij verklaren dat zij zich binden aan hetgeen de derde adviseert. Deze overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst. Omdat partijen verklaard hebben dat zij zich binden aan het advies, kunnen zij achteraf het advies niet naast zich neerleggen. Zij moeten het advies volgen. Nakoming van het advies is wettelijk verplicht.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Merel

Belasting betalen over je eigen woning: hoe werkt dat?

Uw eigen woning wordt op bijzondere wijze belast in de inkomstenbelasting. Uw woning wordt namelijk niet belast als vermogen, zoals het geld op uw spaarrekening, maar als inkomen. In dit stuk leest u hoe uw eigen woning belast wordt en waar u op moet letten.

De eigen woning

Ten eerste is van belang om te weten wanneer uw woning voor de inkomstenbelasting gezien wordt als eigen woning. Hier zijn een aantal voorwaarden voor. Zo moet u, eventueel samen met uw partner, eigenaar zijn van uw woning en moet de woning uw hoofdverblijf zijn. U moet op het adres van de woning ingeschreven zijn in de basisregistratie. Daarom is een vakantiehuis of een door u verhuurd huis in beginsel geen eigen woning voor de inkomstenbelasting.

Belasting van uw eigen woning

U wordt geacht inkomen te hebben uit uw eigen woning. Dit inkomen wordt verminderd met de aftrekbare kosten van uw hypotheek. Het verschil tussen het inkomen uit uw woning en de aftrekbare kosten van uw hypotheek worden opgeteld bij of afgetrokken van uw overige inkomen uit werk en over dat totaalbedrag moet u inkomstenbelasting betalen. Meestal zullen de kosten van uw hypotheek hoger zijn dan het inkomen uit uw woning, waardoor het bedrag waarover u inkomstenbelasting moet betalen, lager wordt.

Inkomen uit uw eigen woning

Het inkomen uit uw eigen woning wordt vastgesteld op basis van de waarde van uw woning. Het uitgangspunt is de WOZ-waarde die jaarlijks door de gemeente wordt vastgesteld. Van deze waarde wordt een bepaald percentage genomen (in de meeste gevallen 0,6%) en dat wordt gezien als het inkomen uit uw eigen woning. Het is dus niet van belang of en hoeveel    inkomen u daadwerkelijk uit uw eigen woning hebt. Bijvoorbeeld, als u een eigen woning heeft met een waarde van €250.000, is het inkomen uit uw eigen woning €250.000 x 0,6% = €1.500.

Aftrekbare kosten van uw hypotheek

De aftrekbare kosten van uw hypotheek zijn onder meer de kosten van het afsluiten van de hypotheek en de hypotheekrente die u betaalt. Het is van belang dat uw hypotheek voldoet aan de voorwaarden die de inkomstenbelasting stelt, anders zijn de kosten niet aftrekbaar. Zo moet u de hypotheek afsluiten voor de aankoop of verbouwing van uw woning, mag de looptijd van uw hypotheek maximaal 30 jaar zijn en gelden er regels voor de manier waarop u de hypotheek aflost. Als u een hypotheek afsluit bij een bank of hypotheekverstrekker, voldoet uw hypotheek naar alle waarschijnlijkheid aan deze voorwaarden. Maar het is ook denkbaar dat iemand bijvoorbeeld geld leent bij een familielid om een huis te kopen. In dat geval is het dus van belang om te zorgen dat deze lening aan de voorwaarden voldoet en u daadwerkelijk rente en aflossing betaalt. Anders zijn uw kosten niet aftrekbaar en verhoogt het inkomen uit uw eigen woning het bedrag waarover u belasting moet betalen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Luc

Fysieke spreekuren weer van start!

Wij zijn blij u te mogen mededelen dat de huidige maatregelen rondom het coronavirus het weer toelaten fysieke spreekuren te kunnen voeren. Dit betekent dat wij vanaf november 2021 weer voor u klaar staan op één van onze locaties. Het is nog niet mogelijk om zonder afspraak bij ons langs te komen. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar
info@rechtswinkelarnhem.nl of het contactformulier op de website in te vullen. Dus heeft u een juridische vraag? Maak gerust een afspraak! Wanneer fysiek langskomen niet mogelijk is, blijft de mogelijkheid bestaan om uw advies online te vragen.

Wij hopen u snel te mogen verwelkomen op het spreekuur!

Gekort op de bijstandsuitkering

Afgelopen maanden is er een hoop media-aandacht geweest over de bijstandsuitkering. Het ging dan specifiek over het korten van bijstand bij mensen die recht hadden op bijstand, die naast bijstand giften kregen. Onder deze giften worden producten verstaan die men krijgt zonder tegenprestatie.

Een zaak die veel aandacht kreeg in de media was een rechtszaak over een vrouw die gekort werd in haar bijstand. De bijstand werd gekort, omdat de vrouw boodschappen kreeg van haar moeder. Veel mensen reageerden verontwaardigd op het oordeel van de rechter dat de bijstand van de vrouw terecht gekort werd. Desondanks was de rechter het in het beroep eens met de gemeente, de bijstand van de vrouw was terecht gekort. Hierdoor rijst de vraag wanneer een gemeente de bijstand van een inwoner mag korten. In deze blog leest u wanneer bijstand al dan niet gekort mag worden.

Recht op een uitkering

Als iemand langdurig geen werk heeft, heeft deze persoon waarschijnlijk recht op een uitkering. Uiteindelijk kan iemand waarschijnlijk ook een bijstandsuitkering krijgen. Deze uitkering krijgt men alleen als er onvoldoende inkomen is en er daarnaast geen beroep gedaan kan worden op een andere voorziening of uitkering, waarmee iemand in levensonderhoud kan voorzien. Of men onvoldoende inkomen heeft, wordt bepaald aan de hand van het sociaal minimum dat van toepassing is op deze persoon. Het sociale minimum voor een alleenstaande van boven de 21 bedraagt €1239,10. Het minimum inkomen is echter sterk afhankelijk van persoonlijke omstandigheden. Het hebben van een partner kan er bijvoorbeeld al voor zorgen dat iemand minder snel recht heeft op een uitkering.

Korten op uitkering

Indien men een bijstandsuitkering heeft, worden alle inkomsten naast de bijstandsuitkering in beginsel gekort op de bijstand. Wanneer extra inkomsten door de bijstandsgerechtigde niet gemeld worden aan de gemeente, kan dit leiden tot een korting op de uitkering of zelfs terugvordering van een uitkering. Bij een terugvordering dient een deel van de uitkering in het geheel terugbetaald te worden. Dit laatste gebeurde dan ook bij de vrouw die haar uitkering terug moest betalen omdat zij gratis boodschappen kreeg van haar moeder.

Toch wordt de bijstand niet altijd gekort, bij giften wordt de bijstand niet direct gekort. Bij giften geldt er in de gemeente Arnhem in beginsel een grens van €1200. Pas boven de grens van €1200 wordt de uitkering van bijstandsgerechtigden gekort. Er zijn echter veel andere gemeenten die een andere grens hanteren voor het korten van een uitkering.

Rechtsonzekerheid

De vrouw uit het voorbeeld die gekort werd op haar boodschappen kreeg een gift waarbij de grens van €1200 ruim overschreden werd. Dat deze vrouw gekort werd in haar uitkering was dan ook terecht. Toch is het systeem van giften in elke stad anders, dit kan bij burgers voor een hoop onduidelijkheid zorgen. Zo mag men in Den Haag bijvoorbeeld giften ontvangen tot €1700. Hierdoor weten burgers niet goed waar zij precies aan toe zijn, dit zorgt voor zogenoemde rechtsonzekerheid bij burgers. Het zou daarom goed zijn als er op het gebied van bijstand duidelijkere regelgeving komt vanuit de centrale overheid. Hierdoor weten burgers beter waar zij aan toe zijn.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: IJsbrand