Blog

Loondoorbetaling bij geen of minder werk als gevolg van de coronacrisis

Wij bevinden ons momenteel in een corona-crisis. Dit kan ertoe leiden dat werkgevers minder of geen werk meer hebben voor hun werknemers. Is de werkgever dan verplicht om de werknemer te blijven doorbetalen? En wat zijn de plichten van de werknemer?

Indien een werknemer de afgesproken arbeidsuren niet of gedeeltelijk niet heeft gewerkt omdat er niet genoeg werk is, dan is de werkgever op grond van de wet in beginsel verplicht om het loon door te betalen. Dit wordt ook wel de loondoorbetalingsverplichting genoemd. Deze verplichting is in beginsel van toepassing indien het niet-werken of minder werken voor rekening van de werkgever komt. In principe is het in dit geval redelijk dat de coronasituatie voor rekening komt van de werkgever.

Het is wel van belang om te vermelden dat u goed moet kijken wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Van de loondoorbetalingsverplichting bij onvoldoende werk kan namelijk de eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst worden afgeweken. Dit moet dan zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw werkgever, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst. Maar dit kan ook bepaald zijn in een voor u geldende cao. Een cao is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan die voor een grotere groep mensen geldt. U kunt een cao in sommige gevallen terugvinden in uw arbeidsovereenkomst of u kunt aan uw werkgever vragen of er voor u een cao geldt. Ook zijn alle cao’s te vinden op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als u bent aangesloten bij een vakbond, kunt u eventueel daar ook de cao vinden. Ook voor het opnemen van deze uitzondering in een cao geldt dat alleen voor de eerste zes maanden van uw arbeidsovereenkomst een uitzondering op de loondoorbetalingsplicht kan worden gemaakt.

Het accepteren van aangeboden passende arbeid door uw werkgever is ook een voorwaarde voor het recht op loondoorbetaling. Uw werkgever kan u vragen om ander werk te doen dan dat u normaal doet. Dit werk moet wel passen bij uw arbeidsverleden, uw opleiding, uw competenties en overige persoonlijke omstandigheden. U moet namelijk in staat zijn om de werkzaamheden te kunnen verrichten.

Er kunnen redenen zijn voor u om bepaalde werkzaamheden te weigeren. Bijvoorbeeld omdat u tijdens de corona-crisis tot de risicogroep behoort. Als u dan aan het werk wordt gezet op een plek waar veel mensen bij elkaar komen, dan kunt u dit aanbod van arbeid weigeren.  U moet dan wel goed kunnen motiveren waarom u dit aanbod van passende arbeid weigert. De mogelijkheid van thuis werken wordt in veel gevallen gezien als passende arbeid. Naar alle waarschijnlijkheid heeft u geen recht op loondoorbetaling indien u thuiswerken weigert, tenzij u hier een goede reden voor heeft. Een goede reden zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat thuis geen veilige omgeving is. In beginsel geldt dus de plicht van het aanvaarden van passende arbeid, maar er kunnen sterke redenen zijn voor u waardoor u dit niet als passende arbeid ziet en u dit dus weigert.

Al met al, is de werkgever in beginsel dus verplicht om het loon van de werknemer door te betalen bij het (gedeeltelijk) wegvallen van werk. In dit geval is het in principe redelijk dat de coronasituatie voor rekening van de werkgever komt. Indien u op dit moment korter dan zes maanden in dienst bent bij uw werkgever, is het van belang om te kijken of er een uitzondering op de loondoorbetalingsverplichting is opgenomen in uw arbeidsovereenkomst of in een cao die van toepassing is. Daarnaast geldt in beginsel voor iedere werknemer, dus ongeacht hoe lang u op dit moment in dienst bent, dat passende arbeid aanvaard moet worden voor het recht op loondoorbetaling. Er kunnen echter sterke redenen voor u zijn om het aanbod van passende arbeid te weigeren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Hester

Recht op gesubsidieerde rechtsbijstand

In Nederland geldt dat iedereen in beginsel recht heeft op rechtsbijstand. Dit betekent dat iedereen het recht heeft bijgestaan te worden door een advocaat. Dit staat in artikel 18 van de Grondwet. Over het algemeen denkt men dat het erg prijzig kan zijn om een advocaat in de arm te nemen. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. In Nederland is namelijk een stelsel van rechtshulp ontwikkeld, zodat iedereen een vorm van rechtsbijstand kan ontvangen. Door middel van dit stelsel kunnen mensen door een pro-Deoadvocaat worden bijgestaan. Dit zijn advocaten die grotendeels betaald worden door de overheid en daardoor maar voor een klein deel door uzelf betaald worden. Maar hoe zit dit systeem precies in elkaar?

Financiële voorwaarden

De instantie die in Nederland beoordeelt of u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand is de Raad voor Rechtsbijstand. Er wordt door deze organisatie bekeken of u aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo kijkt de Raad voor Rechtsbijstand naar uw inkomen en vermogen, of u een partner heeft en naar de inhoud van uw probleem. De hoogte van uw inkomen wordt bekeken aan de hand van uw inkomen twee jaar voor het jaar dat u het verzoek op gesubsidieerde rechtsbijstand indient. Dus indien u in 2021 een aanvraag doet, wordt er gekeken naar uw inkomen van 2019. De voorwaarden voor de hoogte van uw inkomen zijn als volgt, uw verzamelinkomen mag niet hoger zijn dan:

  • Voor een alleenstaande: €28.600
  • Voor partners die getrouwd zijn, samenwonen of een geregistreerd partnerschap hebben: €40.400
  • Voor een alleenstaande ouder: €40.400

Daarnaast wordt er ook gekeken naar uw vermogen, zoals spaargeld. Hiervoor geldt dat dit niet hoger mag zijn dan:

  • Voor alleenstaanden en eenoudergezinnen: €30.360
  • Voor partners die samenwonen, getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben gezamenlijk: €60.720

Indien uw vermogen en inkomen niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden, heeft u in beginsel geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien uw inkomen of vermogen zijn veranderd ten opzichte van 2019 en nu bijvoorbeeld lager zijn, is het mogelijk om een verzoek tot peiljaarverlegging aan te vragen. In dit geval zou de Raad voor Rechtsbijstand kunnen besluiten om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van naar die van twee jaar geleden.

Inhoud van de zaak

Nadat is vastgesteld of u aan de bovenstaande voorwaarden voldoet, wordt er bekeken of het wel nodig is om in uw zaak een advocaat of mediator in te schakelen. De Raad voor Rechtsbijstand bekijkt dit per zaak en dit kan dus per zaak verschillen. Eén harde eis die de Raad voor Rechtsbijstand in elke zaak toepast, is dat het geschil in ieder geval moet gaan om een probleem dat gaat over meer dan €250,00.

Eigen bijdrage

In de meeste gevallen zal het waarschijnlijk niet zo zijn dat de overheid de volledige kosten van uw advocaat of mediator draagt. Vaak is het namelijk zo dat u een eigen bijdrage moet betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage kan variëren tussen de €82,00 en €848,00. Dit is in beginsel afhankelijk van uw inkomen en de grootte van de zaak. Voor meer informatie over uw precieze eigen bijdrage verwijzen wij u door naar de website van het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/hoe-we-werken/advocaat-nodig/toevoeging-advocaat/. Hier vindt u in het formulier ‘voorwaarden toevoeging 2021’ de hoogte van uw eigen bijdrage.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Sten

Geen testament? Wie erft er dan?

Gedurende uw hele leven kunt u een testament op laten maken waarin staat hoe uw erfenis verdeeld moet worden. Dit doet echter niet iedereen. Wie zijn dan de erfgenamen als men geen testament op laat maken?

Wanneer iemand geen testament heeft opgemaakt, wordt de erfenis verdeeld volgens de wet. De erflater is degene die overlijdt en een nalatenschap achterlaat. De eerste personen die kunnen erven zijn de echtgenoot (of geregistreerd partner) en de kinderen. Stel dat de erflater geen echtgenoot/geregistreerde partner of kinderen heeft. Dan komen de volgende personen in genoemde volgorde in aanmerking om te erven. Als eerste zijn dit de ouders, broers en zussen. Als die er ook niet zijn, dan komen de grootouders in aanmerking. Daarna komen eventueel nog de overgrootouders in aanmerking om te erven. Wanneer een van de genoemde personen wel heeft bestaan maar is overleden of onwaardig is om te erven, komen voor diegene zijn of haar kinderen in de plaats. Om dit te illustreren volgt nu een voorbeeld. Stel er is een man opgegroeid met twee ouders en een broer. Zijn broer is vader geworden. De ouders en broer zijn inmiddels overleden. Als het kind van zijn broer nog leeft, is dat kind de erfgenaam van de man.

Wanneer is iemand dan onwaardig om te erven? Onwaardig om te erven is iemand op het moment dat men ernstige strafbare feiten heeft gepleegd tegen de erflater. De feiten die hier worden bedoeld worden door de wet genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het van het leven beroven van de erflater. Deze persoon is dan onwaardig om van de erflater te erven. Tevens is men onwaardig om te erven wanneer er door zijn of haar toedoen geen testament is of als er door zijn of haar toedoen geen testament is opgemaakt door de erflater.

Indien er meerdere erfgenamen zijn die samen erven, zoals hierboven besproken, erven deze erfgenamen in beginsel voor een gelijk deel. Neem het voorbeeld dat de erflater was getrouwd en twee kinderen had. De eerste groep die mogelijk kan erven is dus aanwezig, namelijk de echtgenoot en de kinderen. De kinderen en de echtgenoot erven dan in principe alle drie 1/3e deel. De kinderen kunnen hun erfdeel in beginsel pas opeisen op het moment dat de overgebleven echtgenoot ook is overleden. Uiteraard bestaan hier uitzonderingen op, maar het is te ingewikkeld om het hier uitgebreid over te hebben.

Nog een leuk weetje. De wet eist dat een persoon bestaat op het moment van erven. Dit klinkt logisch, maar ook een ongeboren kind wordt als bestaand aangemerkt in dit geval.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Lotte

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet wordt ook wel gezien als de zwaarste sanctie die het ontslagrecht kent. Wat maakt deze sanctie zo zwaar? En wanneer mag er worden overgegaan tot deze sanctie? In dit stuk komt u meer te weten hierover. In een arbeidsrelatie kan zowel de werknemer als de werkgever overgaan op een ontslag op staande voet. Het ontslag op staande voet door de werkgever zal hierna kort worden besproken. 

Ontslag op staande voet kan ingrijpende gevolgen hebben voor de werknemer. Indien het ontslag op staande voet geldig heeft plaatsgevonden, betekent dat namelijk dat het dienstverband van de werknemer per direct wordt verbroken. Ook wordt de werknemer dan schadeplichtig ten opzichte van zijn of haar werkgever. Dit houdt in dat de werknemer schade dient te vergoeden die ontstaan is bij het ontslag op staande voet. Een ander, wellicht het meest invloedrijke, gevolg is dat de ontslagen werknemer geen werkeloosheidsuitkering, ook wel WW-uitkering genoemd, kan ontvangen. Vooral met het oog op dit laatste gevolg is het van belang te weten of een ontslag op staande voet geldig is verlopen.

Om een werknemer op een geldige manier te kunnen ontslaan moet aan een viertal vereisten zijn voldaan. Ten eerste moet het feit dat door de werknemer is gepleegd, wat geleid heeft tot het ontslag, voldoende ernstig zijn. Deze voorwaarde betreft een afweging door de rechter, er moet namelijk worden bekeken wanneer een feit dermate ernstig is dat ontslag op staande voet een mogelijkheid is. De wet geeft enkele voorbeelden van een dergelijke ernstige situatie, zoals diefstal, geweldpleging, herhaalde werkweigering of tijdens of buiten het werk plegen van zeer ernstige misdrijven.

Ten tweede moeten bij het ontslag de belangen van de werknemer door de werkgever worden meegewogen. Hierbij kan men denken aan de leeftijd van de werknemer en de gevolgen van ontslag op staande voet. Hierbij dient de ernst van de reden tot ontslag in verhouding te staan tot de ernst van de gepleegde handeling. Een recent voorbeeld van een onterecht ontslag op staande voet betreft een werknemer van de Action die een plastic tas ter waarde van 3 cent had gestolen en op staande voet werd ontslagen. Bij de rechter haalde hij zijn succes: de rechter oordeelde het ontslag op staande voet niet terecht, omdat hij het niet proportioneel achtte de werknemer voor een goedkoop zakje te ontslaan.

Het derde vereiste betreft het feit dat de werkgever onmiddellijk nadat het ernstige feit zich heeft voorgedaan, tot handelen moet overgaan. Dit houdt in dat de werkgever nadat het feit zich heeft voorgedaan, de werknemer direct naar huis moet sturen en hem op staande voet moet ontslaan. Als vierde en laatste vereiste moet de reden van het ontslag op staande voet direct aan de werknemer worden medegedeeld. De werkgever dient dus op dat moment direct aan de werknemer te vermelden waarom hij of zij ontslagen is.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Fleur

Herroepingsrecht bij koop op afstand

Het herroepingsrecht bij koop op afstand

Er wordt tegenwoordig veel online gekocht. Het verschil met een aankoop in een winkel is dat u bij een online aankoop het product van tevoren niet hebt kunnen zien. Om deze reden geldt er een wettelijke bedenktijd van 14 dagen wanneer een consument een koop op afstand doet. Deze bedenktijd wordt ook wel het ‘herroepingsrecht’ genoemd. Wanneer er sprake is van een koop op afstand, wat het herroepingsrecht precies inhoudt en hoe het zit met een eventuele terugbetaling, leest u hier.

Wanneer is er sprake van een koop op afstand?

Van een koop op afstand is in beginsel sprake als een consument iets via internet, de telefoon of via een bestelbon uit een tijdschrift of catalogus koopt. Bij deze aankopen is er geen persoonlijk contact met de verkoper. Het moet gaan om een aankoop door een consument. Wanneer u iets van een particulier koopt via bijvoorbeeld Marktplaats of als bedrijf inkopen doet, is er in principe geen sprake van een koop op afstand. Het zal in beginsel dus moeten gaan om een aankoop van een consument bij een bedrijf.

Wat houdt het herroepingsrecht in?

De termijn voor het inroepen van het herroepingsrecht bedraagt 14 kalenderdagen. Het herroepingsrecht geldt voor zowel producten als diensten. Een dienst is bijvoorbeeld een taalcursus die via internet wordt gegeven Het herroepingsrecht geldt niet voor alle producten. Het geldt bijvoorbeeld niet voor reizen/vakanties, op maat gemaakte producten en onroerende goederen (bijvoorbeeld een woning). De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat het product is ontvangen of vanaf het moment dat de dienst is ontvangen. In deze periode mag u het product beoordelen. De verpakking mag in beginsel worden opengemaakt en kleding en schoenen mogen bijvoorbeeld worden gepast. Als u binnen deze periode besluit om gebruik te maken van het herroepingsrecht, hoeft u hiervoor geen reden aan de verkoper te geven. Het herroepingsrecht kan worden ingeroepen door het modelformulier herroeping van de verkoper in te vullen. Het modelformulier herroeping is een formulier waarmee de consument een aankoop kan herroepen. De verkoper is volgens de wet verplicht om aan de consument de mogelijkheid te bieden om te herroepen via het modelformulier. Het herroepingsrecht kan ook worden ingeroepen door een andere verklaring aan de verkoper te doen waarin u aangeeft dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, bijvoorbeeld door het sturen van een brief of een e-mail.

Hoe zit het met de terugbetaling?

Wanneer u als consument binnen 14 dagen aan de verkoper hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, heb u daarna nog 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Nadat u hebt aangegeven van de koop af te zien, heeft de verkoper 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag terug te betalen. De verkoper mag de kosten van de retourzending in rekening brengen, maar daarover moet u als consument in principe wel van tevoren zijn geïnformeerd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Lisa

Algemene voorwaarden

Bij bijna alle aankopen die een consument doet, horen algemene voorwaarden. Ze worden ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd. Dit zijn regels waarin onderwerpen worden geregeld met betrekking tot bijvoorbeeld de bezorgtermijn of garantie. Het zijn in principe voorwaarden die op elke transactie van dat bedrijf geldig zijn. Belangrijke informatie, zoals de prijs van een product, staat in principe niet in de algemene voorwaarden.

Wanneer een consument ergens iets koopt of een contract afsluit bij een onderneming, is deze onderneming verplicht om de algemene voorwaarden te overhandigen voordat het contract wordt gesloten of de koop definitief wordt. Dit overhandigen hoeft niet letterlijk te gebeuren, maar de consument moet een redelijke mogelijkheid hebben gekregen om deze in te zien, bijvoorbeeld onderaan een e-mail of bij het betalen via een link. Indien de consument niet deze gelegenheid heeft gehad, heeft hij de mogelijkheid om de overeenkomst achteraf te vernietigen. Dit zorgt ervoor dat de overeenkomst niet meer geldig is en dat werkt met terugwerkende kracht waardoor de overeenkomst geacht wordt nooit te hebben bestaan.

Algemene voorwaarden kunnen ook ongeldig zijn. Bijvoorbeeld wanneer zij te ingrijpend zijn. In de wet is een lijst opgenomen met voorwaarden die in principe in geen enkele omstandigheid toelaatbaar zijn, de zwarte lijst. Een voorbeeld hiervan is wanneer in de algemene voorwaarden is opgenomen dat een consument niet meer onder de koop vandaan kan komen, of wanneer is opgenomen dat de prijs binnen drie maanden na de aankoop door de verkoper mag worden verhoogd.

Daarnaast kent de wet ook een grijze lijst. In deze lijst zijn voorwaarden opgenomen die onredelijk zouden kunnen zijn. De verkoper moet een goede reden opgeven om deze voorwaarden toch in de algemene voorwaarden op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn wanneer is opgenomen dat een consument geen aanspraak kan maken op schadevergoeding, of wanneer de termijn van nakoming door de onderneming onbepaald is. Dat wil zeggen dat de verkoper geen termijn geeft waarbinnen hij het deel van de overeenkomst moet zijn nagekomen. 

Zowel op de zwarte als op de grijze lijst zijn redelijk veel situaties opgenomen die ontoelaatbaar kunnen zijn. Wanneer een consument meent dat de algemene voorwaarden onredelijk zijn, kan diegene een brief sturen naar de onderneming, met daarin een beroep op vernietiging van de overeenkomst. Indien de onderneming hier niet mee in wil gaan of niet antwoordt, is er nog de mogelijkheid om naar de Geschillencommissie te gaan. Dit is een instantie die geschillen oplossen tussen bijvoorbeeld consumenten en ondernemingen. Dit is vaak sneller en goedkoper dan een procedure bij de rechter. Daarvoor is het wel nodig dat de onderneming bij deze commissie is aangesloten. Indien dit ook geen oplossing biedt, kan de consument een gerechtelijke procedure starten. De rechter zal dan bepalen of de algemene voorwaarden ontoelaatbaar zijn, en of de overeenkomst dan wordt vernietigd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Jip

Conceptwetsvoorstel Modernisering en betere handhaving consumentenbescherming

De afgelopen jaren zag de Europese Unie een groot probleem bij de online aankopen van consumenten in Europa. Consumenten zouden volgens de EU op meerdere manieren worden misleid door bedrijven. Zo betalen bedrijven zoekmachines om als eerste te verschijnen bij zoekresultaten op bepaalde producten. Ook op de website van die bedrijven worden consumenten regelmatig misleid door gebrekkige of onjuiste informatie. Om consumenten dezelfde bescherming te bieden die zij hebben in de fysieke wereld, kwam het Europees Parlement met een richtlijn ter verbetering van de consumentenbescherming bij online aankopen. Staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ter uitvoering van deze richtlijn een conceptwetsvoorstel ingediend. Met dit wetsvoorstel zullen regels met betrekking tot het geven van informatie scherper gehandhaafd worden. Bovendien zullen consumenten online beter worden beschermd tegen misleidende en gebrekkige informatie. Wat het conceptwetsvoorstel precies inhoudt, leest u hier.

Wat houdt het conceptwetsvoorstel in?

Een conceptwetsvoorstel is een samenstelling van regels gemaakt door de Tweede Kamer of de regering. In de samenstelling staan regels ter aanscherping of versoepeling van al bestaande regels. Maar een conceptwetsvoorstel kan ook geheel nieuwe regels over een bepaald onderwerp bevatten. In deze situatie gaat het om aanscherping van al bestaande regels met betrekking tot de bescherming van consumenten bij hun online aankopen. Een conceptwetsvoorstel is het begin van de procedure die uiteindelijk zal resulteren in een wet. Deze aanscherping voor consumentenbescherming staat dus nog in de stijgers en zal nog op verschillende manieren aangepast kunnen worden. Pas tegen het einde van 2021 zal dit conceptwetsvoorstel waarschijnlijk in werking treden.

Dit conceptwetsvoorstel bevat aangescherpte regels om consumenten duidelijker en eerlijker te informeren. Zo komt er voor bedrijven een verbod om zoekresultaten weer te geven zonder te vermelden dat zij hebben betaald voor een hogere plaatsing. Bedrijven zullen dus moeten aangeven dat zij hebben betaald voor het hoger in rang geplaatst worden bij een bepaalde zoekactie door de consument. Ook komt er een verbod op het plaatsen van valse consumentenbeoordelingen, zodat de consument alleen nog maar eerlijke beoordelingen over het product te zien krijgt. Alle (online) bedrijven moeten bovendien de consument gaan informeren of, en zo ja op welke manier zij gaan controleren of beoordelingen daadwerkelijk afkomstig zijn van consumenten die het product hebben gekocht.

Naast deze aangescherpte regels moeten (online) bedrijven aan hun consumenten laten weten wie verantwoordelijk is voor de levering en het afhandelen van retourzendingen. Zo weet de consument precies wie hij/zij zal moeten benaderen bij problemen.

De voordelen voor u als consument

In de toekomst zal u, als consument, beter worden beschermd bij uw online aankopen. Bedrijven zullen na intreding van deze wet namelijk verplicht zijn zorg te dragen voor juiste informatie richting de consument. Hierdoor zult u betere informatie verkrijgen over betaalde rangplaatsingen of over geplaatste reviews op de website, waardoor u een beter beeld heeft van het product en het bedrijf zelf. Ook met betrekking tot gebrekkige producten of retourneringen wordt u straks beter beschermd. Zo moet het voor u duidelijk zijn waar u kunt klagen over het product en wie daarvoor verantwoordelijk is. Ook het retourneren van producten zal in de toekomst makkelijker worden voor u als consument.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Imre

Schuldsanering

De schuldsanering, wanneer en hoe?

Het kan zo zijn dat u in een slechte financiële situatie terecht komt. Rekening na rekening valt op de deurmat en u heeft geen mogelijkheden om deze te voldoen. In dit geval is het mogelijk om een schuldsaneringstraject te doorlopen. Maar hoe krijgt u toegang tot de schuldsanering en hoe gaat het traject vervolgens in zijn werk?

Toegang tot het traject

Om in aanmerking te komen voor de schuldsanering dient u eerst een minnelijk traject te doorlopen. Dit minnelijk traject wordt ook wel het schuldhulpverleningstraject genoemd. Inhoudelijk betekent dit dat u eerst zelf moet proberen van uw schulden af te komen met behulp van de schuldhulpverlening van de gemeente. De schuldhulpverlening van de gemeente houdt kortgezegd in dat u samen met een schudhulpervelener afspraken gaat maken met uw schuldeisers over de terugbetaling van uw schulden. Indien het niet mogelijk is om door middel van schuldhulpverlening tot een oplossing te komen, is het mogelijk om een verzoek in te dienen bij rechter om toegelaten te worden tot het schuldsaneringstraject. Dit traject wordt ook wel de Wsnp genoemd.

U kunt het verzoek zelf indienen met hulp van de schuldhulpverlener die werkzaam is bij uw gemeente. Vervolgens bekijkt de rechter of u aan alle voorwaarden voldoet om toegang te krijgen tot het traject. Denk bij deze voorwaarden aan of u eerder deel heeft genomen aan het traject en of u bereid bent zich te houden aan de regels van de Wsnp. Als de rechtbank besluit dat u toegang krijgt tot de schuldsanering dan krijgt u door de rechtbank een Wsnp-bewindvoerder toegewezen. Ook worden al uw schuldeisers verplicht deel te nemen aan het traject.

Hoe werkt het traject?

Al uw inkomsten worden beheerd door deze Wsnp-bewindvoerder. Vervolgens ontvangt u van uw Wsnp-bewindvoerder een bedrag om van rond te komen. Het overige geld wordt gespaard en gebruikt om uiteindelijk uw schulden mee af te betalen. Het kan ook zo zijn dat de bewindvoerder beslist dat bepaalde bezittingen verkocht dienen te worden om zo uw schulden sneller af te lossen. Daarnaast heeft de Wsnp-bewindvoerder de taak te controleren of u zich aan de overige regels van het schuldsaneringstraject houdt. Om deze reden heeft de Wsnp-bewindvoerder bijvoorbeeld de bevoegdheid om uw post te controleren. Ook geldt dat, indien u werkloos bent, u verplicht bent te solliciteren naar werk gedurende het traject. 

Over het algemeen eindigt het traject na 3 jaar. Na deze 3 jaar bekijkt de rechtbank of u het traject goed heeft doorlopen. Als dit het geval is zal de rechter u een schone lei verstrekken. Dit betekent dat de schulden die na het traject niet zijn afbetaald worden kwijtgescholden. Als alle schulden al zijn afbetaald gedurende het traject, is het traject hiermee natuurlijk ook afgedaan. Het kan echter ook zo zijn dat het traject tussentijds wordt beëindigd, dit kan het geval zijn indien u zich niet aan de voorwaarden van het traject heeft gehouden. In dit geval komt het traject tot zijn einde en worden uw schulden niet kwijtgescholden. Daarnaast kan het zo zijn dan het traject nog met maximaal 24 maanden kan worden verlengd of dat het traject wordt beëindigd zonder schone lei.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Sten


Scheiden in gemeenschap van goederen

Het huwelijk, meestal een mooie verbintenis tussen twee partners. Echter is het niet voor iedereen rozengeur en maneschijn en kan ook hieraan helaas een einde komen. Een scheiding brengt naast emotionele, ook veel financiële en juridische moeilijkheden met zich mee. Het is de bedoeling dat alle zaken die gemeenschappelijk eigendom zijn worden verdeeld. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een gezamenlijke woning.

Soorten huwelijksverbintenissen

Indien u zich bevindt in een dergelijke situatie, wilt u er natuurlijk zo vlot en probleemloos mogelijk uit komen. Het is belangrijk om eerst te weten in welke van de twee soorten verbintenissen u zich bevindt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het huwelijk in gemeenschap van goederen en het huwelijk onder huwelijkse voorwaarden. Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, zijn de risico’s en kosten van uw huur/koopwoning in gelijke delen tussen u en uw ex-partner verdeeld. Dit betekent dat beide partijen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze kosten en risico’s. Wanneer u trouwt onder huwelijkse voorwaarden, betekent dit dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot deze verdelingen. In dit stuk wordt ingegaan op het huwelijk in gemeenschap van goederen.

Gemeenschap van goederen

Algehele gemeenschap van goederen voor huwelijken voor 1 januari 2018 is in beginsel het uitgangspunt, tenzij u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.  Algehele gemeenschap van goederen wil zeggen dat al uw bezittingen en schulden van u samen zijn. In beginsel trouwt u, indien u bent getrouwd vanaf 1 januari 2018, tegenwoordig automatisch in beperkte gemeenschap van goederen. Dit wil zeggen dat alle schulden en al uw vermogen wat u vóór het huwelijk had, in beginsel niet vallen onder het gemeenschappelijk eigendom. Alles wat u tijdens dit huwelijk heeft verkregen valt hier wél onder.

Een nieuwe woning

Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd en u een nieuwe woning wilt aanschaffen, moet u bij bepaalde punten stilstaan. Wanneer u de scheidingspapieren/het scheidingsconvenant tekent is het wellicht belangrijk om hierin al het een ander af te spreken over de verdeling van uw woning, zodat er minder complicaties ontstaan over de verdeling en u niet voor verrassingen komt te staan. Dit is echter niet voldoende. Er zal nog een zogeheten ‘akte van verdeling’ moeten worden getekend voor de bank. Hierin kunnen afspraken worden gemaakt tussen u en uw ex-partner over de verdeling van uw woning, welke kan worden verdeeld (wie het huis krijgt) of gezamenlijk verkocht.

Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat uw ex-partner blijft wonen in het huis en u met de handen in de haren zit. U bent namelijk nog hoofdelijk aansprakelijk. Dit wil zeggen dat u nog steeds verantwoordelijk bent voor de kosten en de risico’s van de woning en u naar alle waarschijnlijkheid géén nieuwe woning kunt kopen. Als u toch een nieuwe woning wilt kopen, is het van belang dat u in de akte van verdeling afspreekt dat uw ex-partner u ‘ontslaat’ van deze verantwoordelijkheid. Kortom, het is gewenst om voorafgaande aan het ondertekenen van de papieren/ eerst goed door te nemen wat er daadwerkelijk in moet staan, wilt u niet met de rug tegen de muur komen te staan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Teuta


Incassokosten

Incassobureau

De termijn loopt af en door de drukte in het dagelijks leven vergeet u een factuur te voldoen. Aanmaningen worden verstuurd, maar u ziet deze niet of ze belanden in de ongewenste mail. Omdat de betaling niet tijdig wordt voldaan, stuurt de schuldeiser (=degene die geld van u wil) de factuur door naar een incassobureau. Wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn, zullen wij hier in het kort toelichten.

Komen de gegevens overeen?

Allereerst is het zeer belangrijk dat u controleert of de gegevens op de incassobrief overeenkomen met uw gegevens. Indien u de bankrekening niet herkent of nooit eerder een (koop)overeenkomst gesloten heeft met de in de incassobrief genoemde schuldeiser moet u dit, zo spoedig mogelijk, middels een aangetekende brief, laten weten bij het incassobureau.

Factuur datum?

Indien het een oude factuur is, is het belangrijk dat u bekijkt of de vordering van de schuldeiser is verjaard. Verjaring houdt in dat een geldvordering na verloop van een bepaalde tijd niet meer opgeëist kan worden. De schuldeiser kan u dan niet meer aanspreken op het betalen van de vordering. Als het gaat om een vordering van de huur, een lening of een boete is de verjaringstermijn 5 jaar. Bij een consumentenkoop is dit 2 jaar en alle overige vorderingen bevatten een termijn van 20 jaar. Als de desbetreffende factuur dus buiten deze termijn valt, hebben de schuldeiser en het incassobureau allebei niet meer het recht om de betaling te vorderen.  

Incassokosten?

Aan een rekening die door de schuldeiser is verzonden naar het incassobureau, worden ook incassokosten verbonden. Ook hierbij is het verstandig dat u controleert of dit evenredige kosten zijn. De overheid heeft hier namelijk vaste bedragen voor vastgesteld. Incassokosten van een factuurbedrag onder de €2500,- mogen bijvoorbeeld maar 15% van het factuurbedrag bedragen.

Oneens met de incassobrief?

Indien u het niet eens bent met de brief die is verstuurd door het incassobureau, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aangeeft bij het incassobureau. Dit kan u doen door een aangetekende brief te verzenden naar het incassobureau, waarin u de reden vermeld waarom u het niet eens bent met de factuur.

Te allen tijde is het belangrijk dat u bij het ontvangen van een dergelijke brief in nauw contact blijft met het incassobureau en de gevraagde betalingen, na controle, voldoet. Zo voorkomt u extra incassokosten.

Mocht u zich in een dergelijke situatie bevinden of meer informatie willen, neem dan gerust contact op via onze website: www.rechtswinkelarnhem.nl of stuur een e-mail naar info@rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Donika