Blog

Overlast van huurder: wat kan de verhuurder doen?

Overlast door huurders komt in verschillende vormen en helaas met enige regelmaat voor. Een voorbeeld is geluids- en stankoverlast. Als verhuurder is het soms lastig om te bepalen in hoeverre overlast reden is om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te kunnen gaan.

Iedereen die huurt moet zich als een goed huurder gedragen, schrijft het Burgerlijk Wetboek voor. Dit houdt in dat de huurder zich moet onthouden van gedragingen die overlast veroorzaken. Dat staat ook in de huurovereenkomst. Iedere tekortkoming van een partij (de huurder) in de nakoming van zijn verbintenissen geeft de wederpartij (de verhuurder) de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis deze ontbinding niet rechtvaardigt. De huurder moet zich dan beroepen op die uitzonderingssituatie. Het belang van de verhuurder (leefbaarheid van de woonomgeving, rustig woongenot voor de andere huurders) staat tegenover het belang van de huurder en zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

De zorg en verplichtingen van de huurder gaan verder dan de muren van het gehuurde en strekt zich ook tot de omgeving daarvan uit. Mits er een voldoende verband tussen het wangedrag en de huurovereenkomst bestaat, kan dat tot ontbinding van de huurovereenkomst leiden. De huurder komt niet snel weg met een beroep op persoonlijke omstandigheden. Ook overlast gevende activiteiten die geheel of in belangrijke mate buiten het gehuurde plaatsvinden, kunnen tot ontbinding leiden of daaraan bijdragen. Te denken is aan het pesten van andere huurders.

Overlast is ook een zaak voor (sociale) verhuurders en kan er ook (of zelfs) toe leiden dat de verhuurder een overlast ondervindende huurder een andere woning ter beschikking moet stellen.

In overlastsituaties is de verhuurder verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de overlast te beëindigen. Zo dient er een grondig onderzoek te worden gehouden en bij gebleken overlast dient de verhuurder dit zoveel mogelijk proberen op te lossen. Indien de verhuurder kan aantonen dat zij al het mogelijke heeft gedaan om de overlast te stoppen, kan niet worden aangenomen dat de verhuurder tekortschiet in haar verplichtingen jegens de huurder die overlast ervaart.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Sibel

Dit zijn jouw rechten als werknemer

Sinds 1 januari 2020 heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de oude Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangen. Dit is gedaan om de arbeidsmarkt beter in balans te krijgen. Hierdoor zijn diverse regels omtrent het arbeidsrecht veranderd en dit heeft gevolgen voor uitzendkrachten, dus wellicht ook voor jou. In dit artikel brengen we de belangrijkste zaken aan de orde.

Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding waar je recht op hebt als je wordt ontslagen of als de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. Voorheen bestond dit recht alleen na twee jaar dienstverband, maar de eis omtrent het tijdsbestek is komen te vervallen. Deze vergoeding bedraagt ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar. Indien er minder dan een jaar is gewerkt wordt dit naar rato (ofwel in verhouding met de gewerkte uren) berekend. Voorbeeld: indien je ergens tien maanden hebt gewerkt en 1500 euro per maand hebt verdiend, bedraagt de transitievergoeding 1500 (maandelijks salaris) / 3 (percentage van de vergoeding) = 500 / 12 ((maanden) x 41,67 x 10 = 416,67 euro. 

Dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor uitzendkrachten als vaste werknemers

De titel spreekt eigenlijk voor zich, maar om wat voorbeelden te noemen heb je als uitzendkracht net als vaste werknemers recht op: vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte, verlofregelingen, scholingsregelingen, CAO-regelingen, een eventuele dertiende maand en meer.

Minimale oproep- en annuleringstermijn 

Voor 2020 kwam het regelmatig voor: een werkgever annuleert een dienst één of twee dagen van te voren, omdat je toch niet nodig bent. Enige flexibiliteit is vanzelfsprekend, maar ook de overheid vond dit te ver gaan. Daarom moet een werkgever nu minimaal vier dagen van te voren een dienst annuleren. Gebeurt dit niet? Dan heb je recht op loon over de daarvoor ingeplande uren. Let wel op: als jij akkoord gaat met de annulering zit het anders! Als je wel wilt werken, geef dit aan en verwijs de werkgever naar de WAB. 

Daarnaast moet een werkgever je minimaal vier dagen van tevoren oproepen om te werken. Indien dit niet gebeurt, ben je niet verplicht om die dienst te werken.

Aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

Als je een oproepkracht bent, is de werkgever verplicht om binnen twaalf maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren. De hoeveelheid maandelijkse uren dat aangeboden wordt, moet gelijk zijn aan het gemiddelde uren dat je per maand hebt gewerkt. Het is vervolgens aan jou als oproepkracht om te bepalen je of deze uren wilt werken, dus weigeren mag ook. Doet de werkgever geen aanbod? Dan heb je recht op loon over het aantal uren dat de werkgever moest aanbieden. Dit kun je opeisen met de voorbeeldbrief van het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-verzoek-om-vast-aantal-uren-als-oproepkracht/

Meer informatie

Meer informatie over de WAB kan u (onder andere) vinden via onderstaande links: 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Daan

Abortus, een kwetsbaar recht


Het recht van abortus is de afgelopen periode een relevant onderwerp geweest. In de Verenigde
Staten schrapte het Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus. Dit betekende dat de
abortuswetgeving weer in handen van de staten kwam. Bepaalde staten zullen als gevolg hiervan
wetgeving op het gebied van abortus inperken, terwijl de rest het recht op abortus blijft aanhouden.
Wat vaststaat is dat de publieke opinie verdeeld is, niet alleen in de Verenigde Staten, ook in
Nederland. Hoe zit het eigenlijk met abortus in Nederland?

Strafbaar, of toch niet?
Al is het niet bekend voor velen, toch is abortus in Nederland verboden. Volgens het strafrecht dient
het plegen van een abortus gestraft te worden. Alhoewel, als dit volgens de Wet afbreking
zwangerschap gaat, dan is het niet strafbaar. Hiermee wordt abortus in Nederland beschouwd als
een uitzondering.Het maakt het recht van abortus dus een kwetsbaar recht. Immers als het in eerste
instantie niet strafbaar was, zou het makkelijker gewaarborgd kunnen worden.
Abortus mag tot de 24e week in Nederland. In de praktijk is de norm echter de 22e week. In het
geval dat iemand 16 dagen of minder overtijd is, komt de wettelijke bedenktijd van 5 dagen voor een
vervroegde abortus te vervallen. Het recht van abortus is alleen toegestaan als de vrucht niet buiten
het lichaam zou kunnen overleven. In geval van zeer zwaarwegende redenen mag een abortus na de
24e week worden gepleegd. Hierbij dienen artsen zich aan de zorgvuldigheidseisen bij late
zwangerschap te houden.


Al met al kan worden gesteld dat in Nederland, net als de rest van de wereld, een verdeelde mening
heerst over abortus. In Nederland is het recht op abortus echter kwetsbaar, maar niet vermijdbaar.


Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van
Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens
verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie
treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.


Door: Pedram

Energiecrisis en mogelijkheden

De afgelopen tijd zijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties vanuit het Westen daarop, de olie en gasprijzen tot ongekende hoogtes gestegen. Dat heeft als gevolg dat de prijzen voor elektriciteit en gas ook voor consumenten en bedrijven gestegen zijn.

Voor consumenten met een variabel contract betekent dit dat de prijzen elke periode of zelfs elke maand kunnen stijgen. Voor sommige huishoudens betekent dat een verdubbeling of verdriedubbeling van de energiekosten.

Een huishouden kan van energie worden afgesloten als het niet voldoet aan de betalingsverplichtingen. Er zijn geen vaste regels na hoeveel termijnen dit moet gebeuren. Uw energieleverancier moet wel eerst een betalingsherinnering aan u opsturen. Hierin moet de energieleverancier aangeven dat u zich aan kunt melden voor de schuldhulpverlening van de gemeente.

Indien u gebruik maakt van de schuldhulpverlening, dan mag uw energieleverancier u tijdens de wintermaanden (1 oktober tot 1 april) niet afsluiten van energie. Niet iedereen heeft echter zomaar recht op schuldhulpverlening.

Vanwege de hoge energiekosten heeft het kabinet maatregelen aangekondigd zodat consumenten niet zomaar afgesloten kunnen worden van energie. Eén van die maatregelen is een zogenaamd noodfonds waarin de overheid en energieleveranciers samen optreden om te voorkomen dat energieafnemers in grote schulden terechtkomen. Dat zou betekenen dat huishoudens minder snel van energie worden afgesloten, vanwege betalingen uit het noodfonds. Een nadeel daarvan is dat mensen zelf voor hulp aan de bel moeten trekken.

Verder heeft de overheid een prijsplafond ingesteld die ingaat vanaf 1 januari 2023. Dat betekent dat u een vast bedrag gaat betalen voor gas en elektriciteit tot een bepaald gebruik. Indien u meer dan de vastgestelde hoeveelheid gebruikt, dan betaalt u de marktprijs.

Ondanks al deze maatregelen bestaat er nog steeds een kans dat u afgesloten wordt van energie. U kunt dan in de wintermaanden aangesloten worden op energie indien u in de schuldhulpverlening zit en u de energieleverancier daarvan op de hoogte stelt. Een andere manier om aangesloten te worden op energie, is dat er bij u sprake is van een medische situatie. Een onafhankelijke arts moet dan aantonen dat uw gezondheid in gevaar dreigt te komen indien u wordt afgesloten van energie. Uw energieleverancier moet u dan weer aansluiten op energie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Akif

Energietoeslag

De inflatie loopt sinds het begin van dit jaar stevig op. Voornamelijk de energiekosten zijn sterk gestegen. Ter compensatie is de overheid gekomen met de energietoeslag. Deze energietoeslag is er voor mensen met een lager inkomen. Het gaat in de media voornamelijk over het feit dat studenten uitgesloten worden voor de energietoeslag. Dit roept de vraag op wat de criteria zijn om de energietoeslag te kunnen krijgen. In dit stuk leest u of u in aanmerking kunt komen voor de energietoeslag.

Criteria

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt wordt de energietoeslag automatisch uitgekeerd. Dit geldt ook indien uw een IOAW-, IOAZ-, of Bbz-uitkering ontvangt.

Indien u echter geen bijstandsuitkering ontvangt dient u aan een aantal criteria te voldoen om de energietoeslag aan te kunnen vragen. Allereerst dient u niet te veel te verdienen, voor samenwonenden geldt dat u niet meer dan €1871,50 per maand verdiend, bij alleenstaanden geldt een maximuminkomen van € 1310,05. Daarnaast dient u ouder te zijn dan 21 jaar en daadwerkelijk energiekosten hebben. Het laatste vereiste om energietoeslag uitgekeerd te krijgen is het feit dat u geen student van jonger dan 27 jaar bent.

Studenten

Dat studenten die jonger dan 27 jaar geen energietoeslag aan kunnen vragen leed direct tot veel kritiek van juristen. Inmiddels is een student uit Nijmegen naar de rechter gegaan, deze student stelde dat hij ook recht had op energietoeslag. De rechter heeft inmiddels geoordeeld dat de studenten niet als gehele groep uitgesloten mogen worden van de energietoeslag. De rechter heeft geoordeeld dat indien studenten uitgesloten worden dit beter gemotiveerd moet worden en dat studenten die op zichzelf wonen en een eigen energierekening betalen ook energietoeslag zouden moeten krijgen. De gemeentes zullen naar aanleiding van deze rechtszaak dus met een oplossing moeten komen voor een grote groep studenten.

Energietoeslag aanvragen

Het aanvragen van de energietoeslag kan via de website van de gemeente Arnhem.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.


Door: IJsbrand

Wordt er wel rekening gehouden met je privacy tijdens het werk?

Of het nu op de werkvloer is of toch thuis; werkgevers willen zo nu en dan hun werknemers graag controleren. Deze controle kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kunt u denken aan camera’s op de werkvloer, track & trace-systemen en zelfs het opnemen van telefoongesprekken of persoonlijke gegevens voor toegangscontrole, zoals gezichtsherkenning of vingerafdrukken die worden gebruikt. Hierbij speelt de privacy van een werknemer een cruciale rol.

De AVG
Controle van werknemers door werkgevers mag alleen plaatsvinden als er aan de vereisten van de privacywetgeving wordt voldaan. Dit vindt men in de Algemene verordening gegevensbescherming of te wel de AVG. Het is van belang dat een werkgever motiveert dat monitoring noodzakelijk is en hoe het bedrijfsbelang hierbij de werknemer niet schaadt.


Misbruik

Voor een werkgever is controle van de e-mail-, telefoon – en internetgebruik toegestaan als er een vermoeden van misbruik is door een medewerker. Bij de controle hiervan speelt de AVG een belangrijke rol. Daarnaast is het doel van de controle van de werknemers ook van belang, hierbij wordt weer toegespitst op de omvang van de controle. Een goed doel zou zijn het beschermen van bedrijfsgegevens. Ook de richtlijnen zijn belangrijk. Zo kunnen interne regels worden opgesteld om werknemers vooraf te informeren over het feit dat ze worden gecontroleerd. Een werkgever mag ook bij een redelijke grondslag controleren wat u op social media plaatst. Bij het gebruik van internet en e-mailverkeer mag de werkgever u verbieden om websites te bezoeken met ongepaste inhoud.


Voorwaarden aan controle
Personeel mag normaal gesproken niet stiekem worden gefilmd. Pas wanneer aan de extra voorwaarden worden voldaan; een redelijke verdenking van een strafbaar feit, indien het niet anders kan en incidenteel is en de werknemer achteraf wordt geïnformeerd over het feit dat er is gecontroleerd. Heimelijke controle mag dus indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is er sprake van een schending van privacy op de werkvloer en kan de desbetreffende werknemer een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl

Door: Pedram

De annuleringskosten bij het stoppen van een opleiding of cursus

Stel, u bent enthousiast begonnen aan een particuliere opleiding of cursus, maar bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden lukt het u niet om genoeg tijd vrij te maken voor uw opleiding of vindt u de opleiding of cursus simpelweg niet meer leuk. U wilt dan eerder stoppen. In dit geval rijst dan de vraag of u het volledige lesgeld moet betalen en wat de annuleringskosten zijn.

Studieovereenkomst

Allereerst moet u nagaan of er sprake is van een particuliere opleiding. Dat is een opleiding aan een privéschool. U krijgt voor particuliere opleidingen geen recht op studiefinanciering. U zou dan zelf de opleiding moeten betalen. Dat kunnen opleidingen zijn bij NTI, LOI of een rijschool. Indien u een opleiding of een cursus start, dan gaat u een studieovereenkomst aan met de onderwijsinstelling. In principe kunt u deze overeenkomst altijd opzeggen. U kunt dus altijd stoppen met uw opleiding of cursus. Het maakt dan ook niet uit welke bepalingen de desbetreffende onderwijsinstelling voorschrijft. De onderwijsinstelling mag dan ook absoluut geen boeten claimen of schadevergoeding vragen. Wel heeft de onderwijsinstelling recht op vergoeding van onkosten.

Wat moet u betalen?

De onderwijsinstelling heeft recht op een redelijk loon voor de werkzaamheden die zij reeds hebben verricht en voor de lessen die u wellicht al hebt gevolgd. Wel is het van belang om te weten dat de annuleringsvoorwaarden van de onderwijsinstelling hierbij niet leidend zijn. Indien u een bedenktijd heeft, dan betaalt u niets. Volgens de wet mag de onderwijsinstelling geen annuleringskosten vragen of vragen dat u al het lesgeld moet betalen indien u stopt met de opleiding of cursus. Mocht uw onderwijsinstelling toch wel dergelijke algemene voorwaarden hebben, dan kunt u die vernietigen via een brief, als u wil stoppen.

Indien u nog niet gestart bent met de opleiding of cursus, dan betaalt u in de meeste gevallen slechts de inschrijf- of administratiekosten. Bent u wel gestart met de opleiding of cursus? Dan betaalt u een deel van de opleidingskosten. Uw onderwijsinstituut moet dan aangeven wat deze kosten zijn. Deze kosten horen echter wel redelijk te zijn. Dit noemen wij betaling van redelijke kosten. De redelijke kosten zijn onder andere de inschrijf- of administratiekosten, kosten voor lesmateriaal en kosten voor het deel van de opleiding of cursus dat u wel heeft gevolgd. Mocht u van mening zijn dat u te veel betaalt, dan kunt u in gesprek met de onderwijsinstelling of naar de Geschillencommissie gaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door Zohra

Chaos op de vliegvelden: wat zijn uw rechten?

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er flink wat problemen zijn op de Europese vliegvelden. Vluchten vertrekken niet of vertrekken te laat, lange rijen voor het inchecken en vermiste bagage, maar wat zijn nou uw rechten als u dit overkomt? Dat antwoord kunnen we vinden in Europese wetgeving. Hieronder een klein overzicht van waar u recht op heeft als zoiets gebeurt.

Vlucht vertraagd of geannuleerd

Als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is dan zijn er een aantal dingen waar u op moet letten. Allereerst is de lengte van de vertraging van belang. Moet u twee uur extra wachten op uw vlucht dan heeft u al recht op eten en drinken, twee telefoongesprekken en eventueel een overnachting en transfer. Bent u meer dan vijf uur vertraagd, dan mag u afzien van uw vlucht. De maatschappij moet dan binnen zeven dagen het volledige bedrag van uw ticket terugbetalen. Als uw vlucht wordt geannuleerd dan heeft u recht op een vervangende vlucht of de terugbetaling van uw ticket. In dit geval bent u vrij om te kiezen welke optie voor u het beste uitkomt.

Naast compensatie heeft u mogelijk ook nog recht op een schadevergoeding. Dit kan zijn wanneer u meer dan drie uur later op uw bestemming aankomt door operationele redenen of wanneer u hierdoor uw overstap mist en meer dan drie uur later aankomt. Als u onterecht geweigerd wordt of als u onvrijwillig de vlucht moet verlaten wanneer deze overboekt is, dan heeft u mogelijk ook recht op schadevergoeding. Als laatste heeft u nog recht op schade vergoeding als het personeel gaat staken of als er te weinig personeel beschikbaar is bij de maatschappij (niet als het gaat om het personeel van de luchthaven of iets soortgelijks).

De hoogte van de schadevergoeding heeft de EU al vastgesteld en u vraagt de schadevergoeding aan bij de maatschappij waarmee u reist. Bij vluchten tot 1.500 kilometer heeft u recht op 250 euro, bij vluchten tussen de 1.500 en 3.500 kilometer heeft u recht op 400 euro, bij vluchten verder dan 3.500 kilometer met een vertraging tussen de drie en vier uur heeft u recht op 300 euro en bij vluchten verder dan 3.500 kilometer met een vertraging van meer dan vier uur heeft u recht op 600 euro.

Bagage vertraagd, kapot of kwijt

Als uw bagage vertraagd, kapot of kwijt is, dient u meestal bij uw reisverzekeraar te zijn. In sommige gevallen kunt u de maatschappij aansprakelijk stellen. In eerste instantie is het handig om uw reisverzekering aan te spreken. Als in uw polis staat dat schade of kwijtraken van uw bagage verzekerd is dan is dat de beste optie. De maatschappijen hoeven namelijk maar tot 1300 euro te vergoeden, dit is vastgelegd in een Europees verdrag. Uw verzekeraar keert vaak meer uit (als uw bagage dat waard is).

De eerste stap die u moet nemen is het invullen van een PIR-formulier (Property Irregularity Report). Middels dit formulier kunt u een klacht indienen bij uw maatschappij of reisaanbieder. Dit moet u zo snel mogelijk doen, het liefst direct nadat u de schade of de vermissing opmerkt. Vervolgens checkt u eerst uw reisverzekering. Als het niet verzekerd is, dan stelt u de maatschappij of uw reisaanbieder aansprakelijk. Bij beschadigde bagage dient u dit binnen zeven dagen na ontvangst van de bagage te doen en bij vertraagde bagage dient u dit binnen 21 dagen na ontvangst te doen. Het aansprakelijk stellen doet u door een brief of mail te sturen naar de maatschappij of reisaanbieder.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Lars

Tips bij veelvoorkomende huurconflicten

Maar liefst een derde van de Nederlandse huurders heeft te maken gehad met een conflict met de huisbaas, dus wellicht u ook. De meest voorkomende oorzaak is achterstallig onderhoud (37,7%), gevolgd door huurverhoging (22,0%), onaangekondigde betreding van de woning (15,1%), hoge borg of geen teruggave van de borg (13,%) en overige (woongenot beperkende) factoren (11,9%). In een ander blog is de onaangekondigde betreding van de woning behandeld, dus lees deze voor meer info! Over de andere drie meest voorkomende oorzaken, zullen wij u wat tips geven.

Achterstallig onderhoud
Tip 1: Zorg dat u het dagelijkse onderhoud van de woning netjes bijhoudt. Dan bent u niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken. Meld daarnaast altijd gebreken bij de verhuurder, want anders bent u mogelijk aansprakelijk voor vervolgschade. Overige onderhoudsgebreken komen voor rekening van de verhuurder en u hoeft daar dus niet voor te betalen.

Tip 2: Als een gebrek, ondanks uw verzoek, niet wordt opgepakt: kijk dan eens in het Gebrekenboek van de Huurcommissie. Voor sociale huurwoningen gelden vaste (procentuele) huurverlagingen, in de vrije huursector niet: u bent dan toegewezen op onderlinge geschilbeslechting of aan de (kanton)rechter. Geef aan bij de verhuurder dat hij verplicht is (serieuze) gebreken te verhelpen en dat u anders een huurverlaging kan vorderen.

Huurverhoging
Tip 1: In de vrije huursector geldt (voor 2022) een maximale huurverhoging van 3,3% en voor sociale huur is dit maximaal 2,3% (of 25 euro indien de (kale) huur lager is dan 300 euro). Deze verhoging moet de verhuurder met u afspreken in het huurcontract. Als de huurverhoging dit maximum overschrijdt, kan u bezwaar maken. Dit kan u doen op twee manieren: (I) voor de datum van de huurverhoging een bezwaarbrief sturen of (II) de huurverhoging niet betalen. Wel is het in beide gevallen aan te raden om vooraf in gesprek te gaan met de verhuurder.

Tip 2: Als er sprake is van woningverbetering mag de huurverhoging bovenstaande maximum overschrijden. Onder woningverbetering valt onder andere het installeren van een nieuwe badkamer, dubbel glas of zonnepanelen. Onderhoud, hoe groot dan ook, valt hier niet onder. De huurprijs mag alleen verhoogd worden als (I) minimaal 70% van de bewoners van het complex waar u woont instemt en (II) de verbetering meer comfort biedt en de huurprijs niet hoger is dan de maximale huurprijs (op basis van de puntentelling van de woning).

Hoge borg of geen teruggave van de borg
Tip 1: Verhuurders vragen soms een hele hoge borg, maar dit moet wel redelijk zijn. Op basis van recente rechterlijke uitspraken blijkt dat een borg van drie maanden kale huur nog als redelijk mag worden beschouwd. Als het aanzienlijk meer is dan dat, voldoet het (vermoedelijk) niet aan de richtlijn. Het is verstandig om dit aan te kaarten en de huurder te verwijzen naar de richtlijn.

Tip 2: In beginsel moet u de woning achterlaten zoals u deze heeft aangetroffen. Als u dit netjes heeft gedaan, heeft u recht op teruggave van de borg. Als niet in het contract staat wanneer de borg terugbetaald dient te worden, kan u (in de afwezigheid van een huurachterstand) na een maand de borg terugvragen. Krijgt u geen reactie? Stuur dan een aangetekende brief. Ook is het handig om als houvast, alvorens u ergens gaat wonen, foto’s te maken van de staat van de woning.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Geschreven door: Daan

Mag mijn huisbaas zonder toestemming mijn pand betreden?

Wellicht heeft u er zelf wel eens mee te maken gekregen. Stel u huurt een huis of een kamer en tijdens een avondje rustig televisie kijken op de bank gaat plots de deur open: uw huisbaas komt op bezoek. U bent verbaasd, u had hier niet om gevraagd en ook zeker geen toestemming voor gegeven. Vervolgens vraagt u zich af of dit eigenlijk wel mag. Wie weet komt uw huisbaas ook weleens langs wanneer u niet aanwezig bent op uw kamer. In deze blog zullen wij uitleggen wat een huisbaas wel en niet mag doen op dit gebied en hoe u zo’n vergelijkbare situatie het beste kunt aanpakken.

Het recht van de huurder
Als huurder geldt als een van de voornaamste rechten het recht op privacy. In het huurrecht wordt dit ook wel het recht op woongenot genoemd U hebt immers het recht om in rust van uw gehuurde woning te genieten. Dit mag dan ook niet zomaar verstoord worden. U kunt zich dan ook voorstellen dat men ongestoord moet kunnen genieten van een filmavondje op de bank! Maar wat als uw huurder dit recht niet respecteert?

Het zonder toestemming binnentreden door de verhuurder
Wanneer uw verhuurder uw woning wilt betreden moet hij hier in principe altijd toestemming voor vragen. Dit zodat het eerdergenoemde privacy recht niet geschonden wordt. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag uw verhuurder zonder toestemming het pand betreden. Het moet dan wel echt gaan om een noodsituatie of enorme spoed, zoals een extreme lekkage of een brand.

Mogelijke oplossingen
Mocht het bij u het geval zijn geweest dat uw verhuurder uw huis is binnengetreden zonder afspraak of op een moment dat u niet aanwezig was dan staat u in uw recht om de sloten te vervangen. Zo weet u zeker dat uw huisbaas uw woning niet langer kan binnentreden zonder toestemming of wanneer u niet aanwezig bent. Voordat u dit doet kunt u ook met uw huisbaas in gesprek gaan en vertellen dat hij of zij onrechtmatig heeft gehandeld. Wij adviseren om dit altijd als eerst te proberen, om een eventuele verstoorde relatie met uw verhuurder te voorkomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Geschreven door: Jo Dee