Blog

Ontstaan van de Rechtswinkel

In Nederland kennen wij verschillende instanties waar u terecht kunt voor juridisch advies denk bijvoorbeeld aan het Juridisch Loket. Echter, in Nederland kennen wij naast het Juridisch Loket ook de Rechtswinkel. Bij een Rechtswinkel geven rechtenstudenten gratis uitleg en vrijblijvend advies over uw juridische problemen. Iedereen kan bij een Rechtswinkel
advies krijgen. Maar hoe is de Rechtswinkel eigenlijk ontstaan? Dat leest u in dit artikel.

Rechtswinkel algemeen
In de jaren ’60 en ’70 was er grote onvrede in de samenleving over de rechtshulp. Met name voor de sociaaleconomisch zwakkere laag van de bevolking was er gebrek aan rechtshulpverlening. Advocaten waren veel te duur voor mensen met een laag inkomen en voor deze mensen was er dus nauwelijks tot geen rechtshulp beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat deze mensen ook juridische hulp konden krijgen werd de Rechtswinkel opgericht. In 1969 is de eerste Rechtswinkel van Nederland opgericht in Tilburg. Dit was naar het voorbeeld van de eerste Londense Rechtswinkel die in 1969 werd opgericht door Peter Kandler. Na het succes van Rechtswinkel Tilburg werden er steeds meer Rechtswinkels opgericht. Op dit moment zijn er ongeveer 80 Rechtswinkels in Nederland waaronder Stichting Rechtswinkel Arnhem.

Rechtswinkel Arnhem
Stichting Rechtswinkel Arnhem is opgericht op 19 februari 1990 en heeft ruim 30 jaar ervaring in het geven van juridisch advies. Stichting Rechtswinkel Arnhem bestaat op dit moment uit 16 rechtenstudenten die wekelijks spreekuur draaien om u van juridisch advies te voorzien. Omdat wij het belangrijk vinden dat de Rechtswinkel voor iedereen toegankelijk is,
worden er geen kosten in rekening gebracht voor het gegeven advies. Een donatie is echter altijd welkom maar zeker niet verplicht. U kunt bij ons altijd terecht tijdens het spreekuur. Op dit moment draaien wij spreekuur op maandag in MFC Presikhaven en op woensdag in het Bruishuis, beide dagen van 19:00 tot 20:00.

Wij hopen u graag te zien tijdens een van onze spreekuren zodat wij u van juridische hulp kunnen voorzien.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Het burenrecht in vogelvlucht

In het dagelijks leven krijgen wij er allemaal mee te maken; buren. Maar welke rechten heeft u eigenlijk met betrekking tot uw buren? En welke rechten moet u zelf respecteren? In dit blog zal ik een paar basisbeginselen voor u op een rijtje zetten.

Hoewel burenrecht in beginsel geldt voor eigenaren, geldt deze ook voor huurders. De meeste bepalingen over het burenrecht die in het Burgerlijk Wetboek staan zijn van regelend recht. Dit houdt in dat buren van deze regels mogen afwijken door middel van een overeenkomst. Naast het Burgerlijk Wetboek zijn deze regels ook te vinden in plaatselijke verordeningen.

Beplantingen
Volgens de wet mag je een boom niet planten op een afstand van minder dan twee meter van de erfgrens, tenzij u daarvoor toestemming heeft gekregen van uw buren. Tevens is het niet toegestaan binnen 0,5 meter van de grenslijn heesters of heggen te hebben. Een kleine kanttekening: een
plaatselijke verordening of gewoonte kan bepalen dat die afstand kleiner mag zijn. Bovendien geldt dat de boom ook zonder toestemming van de buren mag blijven staan, als deze lager is dan de schutting tussen uw erf en dat van uw buren. Ook stopt na twintig jaar uw recht om verplaatsing te eisen van een boom of heg.

Beplantingen mogen niet op het erf van de buren hangen. Mocht dit toch gebeuren, dan mag u als eigenaar van het erf dat hinder ondervindt niet zomaar de beplantingen verwijderen. U zal dan de overtredende buur moeten verzoeken de beplantingen te verwijderen. Dit kunt u het beste doen per brief of e-mail. Geeft de overtredende buur hier geen gehoor aan? Dan mag u wel zelf de beplantingen verwijderen die over uw perceel hangen. In geval van doorschietende wortels is dit anders en mag u zonder toestemming de wortels op uw erf verwijderen.

Erfafscheiding
Als de erfafscheiding precies op de erfgrens staat dan bent u samen met uw buren eigenaar van deze erfafscheiding. Mocht u daaraan iets willen veranderen, dan moet dit in overleg met uw buren. Zolang er geen schade ontstaat aan de erfafscheiding bent u wel vrij om te doen wat u wil zonder toestemming van uw buren. Denk hierbij aan uw kant van de schutting schilderen, beugels voor plantenbakken eraan vastmaken of de heg aan uw kant snoeien. Mocht de erfafscheiding op het perceel staan van u of uw buren, dan mag de eigenaar van dit perceel ermee doen wat hij of zij wil.

Een erfafscheiding achter uw huis mag maximaal twee meter hoog zijn. Voor het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte, maar deze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Conflict met buren
Mocht u in een conflict komen met uw buren, dan adviseer ik u om eerst in gesprek te gaan met uw buren en uw bezwaren uit te leggen. Mocht dit niet werken kunt u altijd een derde inschakelen, denk aan een wijkagent of een mediator. Ook kunt u zich wenden tot ons of het Juridisch Loket voor een
advies. Mocht het conflict al in een ver gevorderd stadium zijn, dan kunt u ook overwegen om een advocaat in te schakelen. Let er wel op dat het laatste uw verstandhouding met uw buren vaak niet zal verbeteren.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Anna

Overlast van huurder: wat kan de verhuurder doen?

Overlast door huurders komt in verschillende vormen en helaas met enige regelmaat voor. Een voorbeeld is geluids- en stankoverlast. Als verhuurder is het soms lastig om te bepalen in hoeverre overlast reden is om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te kunnen gaan.

Iedereen die huurt moet zich als een goed huurder gedragen, schrijft het Burgerlijk Wetboek voor. Dit houdt in dat de huurder zich moet onthouden van gedragingen die overlast veroorzaken. Dat staat ook in de huurovereenkomst. Iedere tekortkoming van een partij (de huurder) in de nakoming van zijn verbintenissen geeft de wederpartij (de verhuurder) de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis deze ontbinding niet rechtvaardigt. De huurder moet zich dan beroepen op die uitzonderingssituatie. Het belang van de verhuurder (leefbaarheid van de woonomgeving, rustig woongenot voor de andere huurders) staat tegenover het belang van de huurder en zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

De zorg en verplichtingen van de huurder gaan verder dan de muren van het gehuurde en strekt zich ook tot de omgeving daarvan uit. Mits er een voldoende verband tussen het wangedrag en de huurovereenkomst bestaat, kan dat tot ontbinding van de huurovereenkomst leiden. De huurder komt niet snel weg met een beroep op persoonlijke omstandigheden. Ook overlast gevende activiteiten die geheel of in belangrijke mate buiten het gehuurde plaatsvinden, kunnen tot ontbinding leiden of daaraan bijdragen. Te denken is aan het pesten van andere huurders.

Overlast is ook een zaak voor (sociale) verhuurders en kan er ook (of zelfs) toe leiden dat de verhuurder een overlast ondervindende huurder een andere woning ter beschikking moet stellen.

In overlastsituaties is de verhuurder verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de overlast te beëindigen. Zo dient er een grondig onderzoek te worden gehouden en bij gebleken overlast dient de verhuurder dit zoveel mogelijk proberen op te lossen. Indien de verhuurder kan aantonen dat zij al het mogelijke heeft gedaan om de overlast te stoppen, kan niet worden aangenomen dat de verhuurder tekortschiet in haar verplichtingen jegens de huurder die overlast ervaart.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Sibel

Dit zijn jouw rechten als werknemer

Sinds 1 januari 2020 heeft de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) de oude Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vervangen. Dit is gedaan om de arbeidsmarkt beter in balans te krijgen. Hierdoor zijn diverse regels omtrent het arbeidsrecht veranderd en dit heeft gevolgen voor uitzendkrachten, dus wellicht ook voor jou. In dit artikel brengen we de belangrijkste zaken aan de orde.

Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding. Dit is een vergoeding waar je recht op hebt als je wordt ontslagen of als de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt. Voorheen bestond dit recht alleen na twee jaar dienstverband, maar de eis omtrent het tijdsbestek is komen te vervallen. Deze vergoeding bedraagt ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar. Indien er minder dan een jaar is gewerkt wordt dit naar rato (ofwel in verhouding met de gewerkte uren) berekend. Voorbeeld: indien je ergens tien maanden hebt gewerkt en 1500 euro per maand hebt verdiend, bedraagt de transitievergoeding 1500 (maandelijks salaris) / 3 (percentage van de vergoeding) = 500 / 12 ((maanden) x 41,67 x 10 = 416,67 euro. 

Dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie voor uitzendkrachten als vaste werknemers

De titel spreekt eigenlijk voor zich, maar om wat voorbeelden te noemen heb je als uitzendkracht net als vaste werknemers recht op: vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte, verlofregelingen, scholingsregelingen, CAO-regelingen, een eventuele dertiende maand en meer.

Minimale oproep- en annuleringstermijn 

Voor 2020 kwam het regelmatig voor: een werkgever annuleert een dienst één of twee dagen van te voren, omdat je toch niet nodig bent. Enige flexibiliteit is vanzelfsprekend, maar ook de overheid vond dit te ver gaan. Daarom moet een werkgever nu minimaal vier dagen van te voren een dienst annuleren. Gebeurt dit niet? Dan heb je recht op loon over de daarvoor ingeplande uren. Let wel op: als jij akkoord gaat met de annulering zit het anders! Als je wel wilt werken, geef dit aan en verwijs de werkgever naar de WAB. 

Daarnaast moet een werkgever je minimaal vier dagen van tevoren oproepen om te werken. Indien dit niet gebeurt, ben je niet verplicht om die dienst te werken.

Aanbod voor vaste uren na twaalf maanden

Als je een oproepkracht bent, is de werkgever verplicht om binnen twaalf maanden een aanbod te doen voor een vast aantal uren. De hoeveelheid maandelijkse uren dat aangeboden wordt, moet gelijk zijn aan het gemiddelde uren dat je per maand hebt gewerkt. Het is vervolgens aan jou als oproepkracht om te bepalen je of deze uren wilt werken, dus weigeren mag ook. Doet de werkgever geen aanbod? Dan heb je recht op loon over het aantal uren dat de werkgever moest aanbieden. Dit kun je opeisen met de voorbeeldbrief van het Juridisch Loket: https://www.juridischloket.nl/voorbeeldbrieven/voorbeeldbrief-verzoek-om-vast-aantal-uren-als-oproepkracht/

Meer informatie

Meer informatie over de WAB kan u (onder andere) vinden via onderstaande links: 

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Daan

Abortus, een kwetsbaar recht


Het recht van abortus is de afgelopen periode een relevant onderwerp geweest. In de Verenigde
Staten schrapte het Hooggerechtshof het landelijke recht op abortus. Dit betekende dat de
abortuswetgeving weer in handen van de staten kwam. Bepaalde staten zullen als gevolg hiervan
wetgeving op het gebied van abortus inperken, terwijl de rest het recht op abortus blijft aanhouden.
Wat vaststaat is dat de publieke opinie verdeeld is, niet alleen in de Verenigde Staten, ook in
Nederland. Hoe zit het eigenlijk met abortus in Nederland?

Strafbaar, of toch niet?
Al is het niet bekend voor velen, toch is abortus in Nederland verboden. Volgens het strafrecht dient
het plegen van een abortus gestraft te worden. Alhoewel, als dit volgens de Wet afbreking
zwangerschap gaat, dan is het niet strafbaar. Hiermee wordt abortus in Nederland beschouwd als
een uitzondering.Het maakt het recht van abortus dus een kwetsbaar recht. Immers als het in eerste
instantie niet strafbaar was, zou het makkelijker gewaarborgd kunnen worden.
Abortus mag tot de 24e week in Nederland. In de praktijk is de norm echter de 22e week. In het
geval dat iemand 16 dagen of minder overtijd is, komt de wettelijke bedenktijd van 5 dagen voor een
vervroegde abortus te vervallen. Het recht van abortus is alleen toegestaan als de vrucht niet buiten
het lichaam zou kunnen overleven. In geval van zeer zwaarwegende redenen mag een abortus na de
24e week worden gepleegd. Hierbij dienen artsen zich aan de zorgvuldigheidseisen bij late
zwangerschap te houden.


Al met al kan worden gesteld dat in Nederland, net als de rest van de wereld, een verdeelde mening
heerst over abortus. In Nederland is het recht op abortus echter kwetsbaar, maar niet vermijdbaar.


Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van
Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens
verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie
treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.


Door: Pedram

Energiecrisis en mogelijkheden

De afgelopen tijd zijn door de oorlog in Oekraïne en de sancties vanuit het Westen daarop, de olie en gasprijzen tot ongekende hoogtes gestegen. Dat heeft als gevolg dat de prijzen voor elektriciteit en gas ook voor consumenten en bedrijven gestegen zijn.

Voor consumenten met een variabel contract betekent dit dat de prijzen elke periode of zelfs elke maand kunnen stijgen. Voor sommige huishoudens betekent dat een verdubbeling of verdriedubbeling van de energiekosten.

Een huishouden kan van energie worden afgesloten als het niet voldoet aan de betalingsverplichtingen. Er zijn geen vaste regels na hoeveel termijnen dit moet gebeuren. Uw energieleverancier moet wel eerst een betalingsherinnering aan u opsturen. Hierin moet de energieleverancier aangeven dat u zich aan kunt melden voor de schuldhulpverlening van de gemeente.

Indien u gebruik maakt van de schuldhulpverlening, dan mag uw energieleverancier u tijdens de wintermaanden (1 oktober tot 1 april) niet afsluiten van energie. Niet iedereen heeft echter zomaar recht op schuldhulpverlening.

Vanwege de hoge energiekosten heeft het kabinet maatregelen aangekondigd zodat consumenten niet zomaar afgesloten kunnen worden van energie. Eén van die maatregelen is een zogenaamd noodfonds waarin de overheid en energieleveranciers samen optreden om te voorkomen dat energieafnemers in grote schulden terechtkomen. Dat zou betekenen dat huishoudens minder snel van energie worden afgesloten, vanwege betalingen uit het noodfonds. Een nadeel daarvan is dat mensen zelf voor hulp aan de bel moeten trekken.

Verder heeft de overheid een prijsplafond ingesteld die ingaat vanaf 1 januari 2023. Dat betekent dat u een vast bedrag gaat betalen voor gas en elektriciteit tot een bepaald gebruik. Indien u meer dan de vastgestelde hoeveelheid gebruikt, dan betaalt u de marktprijs.

Ondanks al deze maatregelen bestaat er nog steeds een kans dat u afgesloten wordt van energie. U kunt dan in de wintermaanden aangesloten worden op energie indien u in de schuldhulpverlening zit en u de energieleverancier daarvan op de hoogte stelt. Een andere manier om aangesloten te worden op energie, is dat er bij u sprake is van een medische situatie. Een onafhankelijke arts moet dan aantonen dat uw gezondheid in gevaar dreigt te komen indien u wordt afgesloten van energie. Uw energieleverancier moet u dan weer aansluiten op energie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Akif

Energietoeslag

De inflatie loopt sinds het begin van dit jaar stevig op. Voornamelijk de energiekosten zijn sterk gestegen. Ter compensatie is de overheid gekomen met de energietoeslag. Deze energietoeslag is er voor mensen met een lager inkomen. Het gaat in de media voornamelijk over het feit dat studenten uitgesloten worden voor de energietoeslag. Dit roept de vraag op wat de criteria zijn om de energietoeslag te kunnen krijgen. In dit stuk leest u of u in aanmerking kunt komen voor de energietoeslag.

Criteria

Indien u een bijstandsuitkering ontvangt wordt de energietoeslag automatisch uitgekeerd. Dit geldt ook indien uw een IOAW-, IOAZ-, of Bbz-uitkering ontvangt.

Indien u echter geen bijstandsuitkering ontvangt dient u aan een aantal criteria te voldoen om de energietoeslag aan te kunnen vragen. Allereerst dient u niet te veel te verdienen, voor samenwonenden geldt dat u niet meer dan €1871,50 per maand verdiend, bij alleenstaanden geldt een maximuminkomen van € 1310,05. Daarnaast dient u ouder te zijn dan 21 jaar en daadwerkelijk energiekosten hebben. Het laatste vereiste om energietoeslag uitgekeerd te krijgen is het feit dat u geen student van jonger dan 27 jaar bent.

Studenten

Dat studenten die jonger dan 27 jaar geen energietoeslag aan kunnen vragen leed direct tot veel kritiek van juristen. Inmiddels is een student uit Nijmegen naar de rechter gegaan, deze student stelde dat hij ook recht had op energietoeslag. De rechter heeft inmiddels geoordeeld dat de studenten niet als gehele groep uitgesloten mogen worden van de energietoeslag. De rechter heeft geoordeeld dat indien studenten uitgesloten worden dit beter gemotiveerd moet worden en dat studenten die op zichzelf wonen en een eigen energierekening betalen ook energietoeslag zouden moeten krijgen. De gemeentes zullen naar aanleiding van deze rechtszaak dus met een oplossing moeten komen voor een grote groep studenten.

Energietoeslag aanvragen

Het aanvragen van de energietoeslag kan via de website van de gemeente Arnhem.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.


Door: IJsbrand

Wordt er wel rekening gehouden met je privacy tijdens het werk?

Of het nu op de werkvloer is of toch thuis; werkgevers willen zo nu en dan hun werknemers graag controleren. Deze controle kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo kunt u denken aan camera’s op de werkvloer, track & trace-systemen en zelfs het opnemen van telefoongesprekken of persoonlijke gegevens voor toegangscontrole, zoals gezichtsherkenning of vingerafdrukken die worden gebruikt. Hierbij speelt de privacy van een werknemer een cruciale rol.

De AVG
Controle van werknemers door werkgevers mag alleen plaatsvinden als er aan de vereisten van de privacywetgeving wordt voldaan. Dit vindt men in de Algemene verordening gegevensbescherming of te wel de AVG. Het is van belang dat een werkgever motiveert dat monitoring noodzakelijk is en hoe het bedrijfsbelang hierbij de werknemer niet schaadt.


Misbruik

Voor een werkgever is controle van de e-mail-, telefoon – en internetgebruik toegestaan als er een vermoeden van misbruik is door een medewerker. Bij de controle hiervan speelt de AVG een belangrijke rol. Daarnaast is het doel van de controle van de werknemers ook van belang, hierbij wordt weer toegespitst op de omvang van de controle. Een goed doel zou zijn het beschermen van bedrijfsgegevens. Ook de richtlijnen zijn belangrijk. Zo kunnen interne regels worden opgesteld om werknemers vooraf te informeren over het feit dat ze worden gecontroleerd. Een werkgever mag ook bij een redelijke grondslag controleren wat u op social media plaatst. Bij het gebruik van internet en e-mailverkeer mag de werkgever u verbieden om websites te bezoeken met ongepaste inhoud.


Voorwaarden aan controle
Personeel mag normaal gesproken niet stiekem worden gefilmd. Pas wanneer aan de extra voorwaarden worden voldaan; een redelijke verdenking van een strafbaar feit, indien het niet anders kan en incidenteel is en de werknemer achteraf wordt geïnformeerd over het feit dat er is gecontroleerd. Heimelijke controle mag dus indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan is er sprake van een schending van privacy op de werkvloer en kan de desbetreffende werknemer een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl

Door: Pedram

De annuleringskosten bij het stoppen van een opleiding of cursus

Stel, u bent enthousiast begonnen aan een particuliere opleiding of cursus, maar bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden lukt het u niet om genoeg tijd vrij te maken voor uw opleiding of vindt u de opleiding of cursus simpelweg niet meer leuk. U wilt dan eerder stoppen. In dit geval rijst dan de vraag of u het volledige lesgeld moet betalen en wat de annuleringskosten zijn.

Studieovereenkomst

Allereerst moet u nagaan of er sprake is van een particuliere opleiding. Dat is een opleiding aan een privéschool. U krijgt voor particuliere opleidingen geen recht op studiefinanciering. U zou dan zelf de opleiding moeten betalen. Dat kunnen opleidingen zijn bij NTI, LOI of een rijschool. Indien u een opleiding of een cursus start, dan gaat u een studieovereenkomst aan met de onderwijsinstelling. In principe kunt u deze overeenkomst altijd opzeggen. U kunt dus altijd stoppen met uw opleiding of cursus. Het maakt dan ook niet uit welke bepalingen de desbetreffende onderwijsinstelling voorschrijft. De onderwijsinstelling mag dan ook absoluut geen boeten claimen of schadevergoeding vragen. Wel heeft de onderwijsinstelling recht op vergoeding van onkosten.

Wat moet u betalen?

De onderwijsinstelling heeft recht op een redelijk loon voor de werkzaamheden die zij reeds hebben verricht en voor de lessen die u wellicht al hebt gevolgd. Wel is het van belang om te weten dat de annuleringsvoorwaarden van de onderwijsinstelling hierbij niet leidend zijn. Indien u een bedenktijd heeft, dan betaalt u niets. Volgens de wet mag de onderwijsinstelling geen annuleringskosten vragen of vragen dat u al het lesgeld moet betalen indien u stopt met de opleiding of cursus. Mocht uw onderwijsinstelling toch wel dergelijke algemene voorwaarden hebben, dan kunt u die vernietigen via een brief, als u wil stoppen.

Indien u nog niet gestart bent met de opleiding of cursus, dan betaalt u in de meeste gevallen slechts de inschrijf- of administratiekosten. Bent u wel gestart met de opleiding of cursus? Dan betaalt u een deel van de opleidingskosten. Uw onderwijsinstituut moet dan aangeven wat deze kosten zijn. Deze kosten horen echter wel redelijk te zijn. Dit noemen wij betaling van redelijke kosten. De redelijke kosten zijn onder andere de inschrijf- of administratiekosten, kosten voor lesmateriaal en kosten voor het deel van de opleiding of cursus dat u wel heeft gevolgd. Mocht u van mening zijn dat u te veel betaalt, dan kunt u in gesprek met de onderwijsinstelling of naar de Geschillencommissie gaan.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door Zohra

Chaos op de vliegvelden: wat zijn uw rechten?

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er flink wat problemen zijn op de Europese vliegvelden. Vluchten vertrekken niet of vertrekken te laat, lange rijen voor het inchecken en vermiste bagage, maar wat zijn nou uw rechten als u dit overkomt? Dat antwoord kunnen we vinden in Europese wetgeving. Hieronder een klein overzicht van waar u recht op heeft als zoiets gebeurt.

Vlucht vertraagd of geannuleerd

Als uw vlucht vertraagd of geannuleerd is dan zijn er een aantal dingen waar u op moet letten. Allereerst is de lengte van de vertraging van belang. Moet u twee uur extra wachten op uw vlucht dan heeft u al recht op eten en drinken, twee telefoongesprekken en eventueel een overnachting en transfer. Bent u meer dan vijf uur vertraagd, dan mag u afzien van uw vlucht. De maatschappij moet dan binnen zeven dagen het volledige bedrag van uw ticket terugbetalen. Als uw vlucht wordt geannuleerd dan heeft u recht op een vervangende vlucht of de terugbetaling van uw ticket. In dit geval bent u vrij om te kiezen welke optie voor u het beste uitkomt.

Naast compensatie heeft u mogelijk ook nog recht op een schadevergoeding. Dit kan zijn wanneer u meer dan drie uur later op uw bestemming aankomt door operationele redenen of wanneer u hierdoor uw overstap mist en meer dan drie uur later aankomt. Als u onterecht geweigerd wordt of als u onvrijwillig de vlucht moet verlaten wanneer deze overboekt is, dan heeft u mogelijk ook recht op schadevergoeding. Als laatste heeft u nog recht op schade vergoeding als het personeel gaat staken of als er te weinig personeel beschikbaar is bij de maatschappij (niet als het gaat om het personeel van de luchthaven of iets soortgelijks).

De hoogte van de schadevergoeding heeft de EU al vastgesteld en u vraagt de schadevergoeding aan bij de maatschappij waarmee u reist. Bij vluchten tot 1.500 kilometer heeft u recht op 250 euro, bij vluchten tussen de 1.500 en 3.500 kilometer heeft u recht op 400 euro, bij vluchten verder dan 3.500 kilometer met een vertraging tussen de drie en vier uur heeft u recht op 300 euro en bij vluchten verder dan 3.500 kilometer met een vertraging van meer dan vier uur heeft u recht op 600 euro.

Bagage vertraagd, kapot of kwijt

Als uw bagage vertraagd, kapot of kwijt is, dient u meestal bij uw reisverzekeraar te zijn. In sommige gevallen kunt u de maatschappij aansprakelijk stellen. In eerste instantie is het handig om uw reisverzekering aan te spreken. Als in uw polis staat dat schade of kwijtraken van uw bagage verzekerd is dan is dat de beste optie. De maatschappijen hoeven namelijk maar tot 1300 euro te vergoeden, dit is vastgelegd in een Europees verdrag. Uw verzekeraar keert vaak meer uit (als uw bagage dat waard is).

De eerste stap die u moet nemen is het invullen van een PIR-formulier (Property Irregularity Report). Middels dit formulier kunt u een klacht indienen bij uw maatschappij of reisaanbieder. Dit moet u zo snel mogelijk doen, het liefst direct nadat u de schade of de vermissing opmerkt. Vervolgens checkt u eerst uw reisverzekering. Als het niet verzekerd is, dan stelt u de maatschappij of uw reisaanbieder aansprakelijk. Bij beschadigde bagage dient u dit binnen zeven dagen na ontvangst van de bagage te doen en bij vertraagde bagage dient u dit binnen 21 dagen na ontvangst te doen. Het aansprakelijk stellen doet u door een brief of mail te sturen naar de maatschappij of reisaanbieder.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Lars