Overlast van huurder: wat kan de verhuurder doen?

Overlast door huurders komt in verschillende vormen en helaas met enige regelmaat voor. Een voorbeeld is geluids- en stankoverlast. Als verhuurder is het soms lastig om te bepalen in hoeverre overlast reden is om tot ontbinding van de huurovereenkomst over te kunnen gaan.

Iedereen die huurt moet zich als een goed huurder gedragen, schrijft het Burgerlijk Wetboek voor. Dit houdt in dat de huurder zich moet onthouden van gedragingen die overlast veroorzaken. Dat staat ook in de huurovereenkomst. Iedere tekortkoming van een partij (de huurder) in de nakoming van zijn verbintenissen geeft de wederpartij (de verhuurder) de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis deze ontbinding niet rechtvaardigt. De huurder moet zich dan beroepen op die uitzonderingssituatie. Het belang van de verhuurder (leefbaarheid van de woonomgeving, rustig woongenot voor de andere huurders) staat tegenover het belang van de huurder en zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.

De zorg en verplichtingen van de huurder gaan verder dan de muren van het gehuurde en strekt zich ook tot de omgeving daarvan uit. Mits er een voldoende verband tussen het wangedrag en de huurovereenkomst bestaat, kan dat tot ontbinding van de huurovereenkomst leiden. De huurder komt niet snel weg met een beroep op persoonlijke omstandigheden. Ook overlast gevende activiteiten die geheel of in belangrijke mate buiten het gehuurde plaatsvinden, kunnen tot ontbinding leiden of daaraan bijdragen. Te denken is aan het pesten van andere huurders.

Overlast is ook een zaak voor (sociale) verhuurders en kan er ook (of zelfs) toe leiden dat de verhuurder een overlast ondervindende huurder een andere woning ter beschikking moet stellen.

In overlastsituaties is de verhuurder verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de overlast te beƫindigen. Zo dient er een grondig onderzoek te worden gehouden en bij gebleken overlast dient de verhuurder dit zoveel mogelijk proberen op te lossen. Indien de verhuurder kan aantonen dat zij al het mogelijke heeft gedaan om de overlast te stoppen, kan niet worden aangenomen dat de verhuurder tekortschiet in haar verplichtingen jegens de huurder die overlast ervaart.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Sibel