Alternatieve geschillenbeslechting

Op het moment dat u een geschil of conflict hebt, bestaat de mogelijkheid om dit geschil of conflict te laten oplossen door een beslissing van de rechter. Echter, een procedure bij de rechter is vaak ingrijpend. Het gehele traject duurt vaak lang en is erg kostbaar. Wat veel mensen vaak niet weten is dat er ook alternatieve manieren zijn om hun geschillen op te lossen. Deze alternatieve vormen van geschillenbeslechting zijn laagdrempeliger dan de gang naar de rechter en daarbij zijn deze vaak ook een stuk minder kostbaar of verloopt de procedure een stuk sneller.

Er zijn drie vormen van alternatieve geschillenbeslechting te onderscheiden: arbitrage, mediation en bindend advies.

Arbitrage

Een geschil wordt alleen door een arbitragecommissie behandeld als partijen dit hebben afgesproken. Bij arbitrage vormt een groep deskundigen uit een bepaald werkgebied samen een arbitragecommissie. De partijen mogen samen bepalen wie er plaatsnemen in de arbitragecommissie. Van belang is dat de commissie uit een oneven aantal deskundigen bestaat (één of drie arbiters).

De procedure verloopt relatief hetzelfde als bij een procedure bij de rechter. Eerst zal een van de partijen schriftelijk een eis stellen. De tegenpartij kan hier dan schriftelijk op reageren. Daarna kan eventueel nog een tweede schriftelijke ronde worden gehouden. Partijen krijgen uiteindelijk de kans om tegenover de commissie mondeling toelichting te geven. De beslissing die deze deskundigen samen maken is bindend. Een voordeel van arbitrage is dat de procedure over het algemeen sneller verloopt dan een rechtszaak. Daarnaast hebben partijen meer invloed op de procedure dan bij een procedure bij de rechter.

Mediation

Als beide partijen gezamenlijk tot een oplossing willen komen is mediation een goede optie. Bij mediation proberen partijen samen tot een oplossing te komen, hierbij worden zij geholpen door een deskundige, een mediator. De mediator is onafhankelijk. De tussen partijen opgemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Mediation is vrijwillig, mocht u dus niet tot een gewenste oplossing komen kunt u alsnog een gerechtelijke procedure beginnen. Het voordeel van mediation is dat deze procedure minder ingrijpend is dan de stap naar de rechter. Daarnaast is het vaak goedkoper en verloopt het sneller dan de gerechtelijke procedure. Een mooie bijkomstigheid is dat partijen vaak beide tevreden zijn met de oplossing.

Bindend advies

Een bindend advies is een uitspraak die wordt gedaan door een derde. Partijen sluiten een overeenkomst waarin zij verklaren dat zij zich binden aan hetgeen de derde adviseert. Deze overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst. Omdat partijen verklaard hebben dat zij zich binden aan het advies, kunnen zij achteraf het advies niet naast zich neerleggen. Zij moeten het advies volgen. Nakoming van het advies is wettelijk verplicht.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis spreekuur van Rechtswinkel Arnhem. Maak hiervoor een afspraak via info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl.

Door: Merel