Re-integratieverplichtingen van de werknemer bij ziekte

Inleiding

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek was er in Nederland in het laatste kwartaal van 2020 een ziekteverzuimpercentage van 4,9%. Dit is het hoogste ziekteverzuimpercentage sinds 18 jaar. In veel gevallen is de werkgever op grond van de wet verplicht om gedurende twee jaar het loon door te betalen aan een zieke werknemer. Dit is niet zonder voorwaarden. Werkgever en werknemer moeten er samen aan werken om de werknemer weer inzetbaar te krijgen voor het werk dat zo dicht mogelijk ligt bij het werk dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst.  Dit worden re-integratieverplichtingen genoemd. Met de re-integratie inspanningen kan worden gestart zodra de werknemer hiertoe in staat is. Tegenover de loondoorbetalings- en re-integratieverplichting van de werkgever staat dus dat de werknemer zich ook moet inspannen om weer terug te keren op de werkvloer. Werkt de werknemer niet mee aan zijn re-integratie? Dan kan dit nadelige gevolgen hebben.

Welke re-integratieverplichtingen heeft de werknemer?

De werknemer moet zich houden aan controlevoorschriften die erop gericht zijn om zijn loon vast te stellen. Dit gaat bijvoorbeeld om de verplichting om de voortgang van de ziekte te bespreken met de bedrijfsarts of een verplichting om op bepaalde tijdstippen thuis te zijn voor controle. Deze voorschriften moeten wel redelijk zijn. In de rechtspraak is bijvoorbeeld bepaald dat een voorschrift om hele dagen thuis te blijven niet redelijk is. Houdt de werknemer zich niet aan de (redelijke) controlevoorschriften? Dan moet de werkgever eerst een waarschuwing geven. Past de werknemer daarop zijn gedrag niet aan? Dan kan de werkgever het loon opschorten. Dit betekent dat de werkgever het loon inhoudt gedurende de periode dat de werknemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Voldoet de werknemer wel weer aan zijn verplichtingen? Dan moet de werkgever al het ingehouden, opgeschorte loon uitbetalen.

Daarnaast mag de werknemer zijn genezing niet belemmeren en is hij verplicht mee te werken aan het opstellen van een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt beschreven hoe de re-integratie wordt vormgegeven. Hierin kan staan dat de werknemer een cursus gaat volgen of dat zijn werktijden of werkpatroon wordt aangepast. De werknemer moet ook passende arbeid aanvaarden. Passende arbeid kan voor iedere werknemer anders zijn. Dit is gerelateerd aan onder andere het opleidingsniveau, de werkervaring en arbeidsmogelijkheden van de werknemer. Komt de werknemer een van de verplichtingen in deze alinea niet na? Dan kan een zware sanctie volgen. De werkgever kan namelijk, na eerst te hebben gewaarschuwd, het loon volledig stopzetten. In tegenstelling tot de loonopschorting, wordt bij de stopzetting het achterstallige loon niet betaald over de periode waarin de werknemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

Wat zijn de gevolgen als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie?

Naast de loonopschorting en de loonstopzetting, kunnen er nog andere gevolgen zijn als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie. In principe kan een zieke werknemer niet worden ontslagen, maar dit verbod kan worden doorbroken. Als de werknemer namelijk stelselmatig zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt en dit al is bestraft met een loonopschorting of stopzetting, dan kan de werkgever aan de kantonrechter vragen om de arbeidsovereenkomst te beƫindigen. Een werknemer kan na twee jaar ziekte ook een WIA-aanvraag doen. Het UWV controleert daarbij of de werknemer zich voldoende heeft ingespannen voor zijn re-integratie. Is dit niet het geval? Dan weigert het UWV de WIA-uitkering.

Tot slot wordt van de werknemer ook een actieve rol verwacht. Is de werkgever nalatig in het aanbieden van passende arbeid? Of wordt er maar geen plan van aanpak opgesteld? Dan wordt er van de werknemer verwacht dat hij ook uit zichzelf voorstellen hierover doet. Gezien de mogelijke consequenties is het voor de werknemer dus van groot belang dat ook hij zijn steentje bijdraagt aan de re-integratie. Bij re-integratie staat terugkeer in een passende functie die zo dicht mogelijk aansluit bij de oude functie en bij de resterende arbeidsmogelijkheden voorop. Dit resultaat kan uiteindelijk het beste worden bereikt door een goede samenwerking tussen werkgever en werknemer.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl! Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Summer