Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet wordt ook wel gezien als de zwaarste sanctie die het ontslagrecht kent. Wat maakt deze sanctie zo zwaar? En wanneer mag er worden overgegaan tot deze sanctie? In dit stuk komt u meer te weten hierover. In een arbeidsrelatie kan zowel de werknemer als de werkgever overgaan op een ontslag op staande voet. Het ontslag op staande voet door de werkgever zal hierna kort worden besproken. 

Ontslag op staande voet kan ingrijpende gevolgen hebben voor de werknemer. Indien het ontslag op staande voet geldig heeft plaatsgevonden, betekent dat namelijk dat het dienstverband van de werknemer per direct wordt verbroken. Ook wordt de werknemer dan schadeplichtig ten opzichte van zijn of haar werkgever. Dit houdt in dat de werknemer schade dient te vergoeden die ontstaan is bij het ontslag op staande voet. Een ander, wellicht het meest invloedrijke, gevolg is dat de ontslagen werknemer geen werkeloosheidsuitkering, ook wel WW-uitkering genoemd, kan ontvangen. Vooral met het oog op dit laatste gevolg is het van belang te weten of een ontslag op staande voet geldig is verlopen.

Om een werknemer op een geldige manier te kunnen ontslaan moet aan een viertal vereisten zijn voldaan. Ten eerste moet het feit dat door de werknemer is gepleegd, wat geleid heeft tot het ontslag, voldoende ernstig zijn. Deze voorwaarde betreft een afweging door de rechter, er moet namelijk worden bekeken wanneer een feit dermate ernstig is dat ontslag op staande voet een mogelijkheid is. De wet geeft enkele voorbeelden van een dergelijke ernstige situatie, zoals diefstal, geweldpleging, herhaalde werkweigering of tijdens of buiten het werk plegen van zeer ernstige misdrijven.

Ten tweede moeten bij het ontslag de belangen van de werknemer door de werkgever worden meegewogen. Hierbij kan men denken aan de leeftijd van de werknemer en de gevolgen van ontslag op staande voet. Hierbij dient de ernst van de reden tot ontslag in verhouding te staan tot de ernst van de gepleegde handeling. Een recent voorbeeld van een onterecht ontslag op staande voet betreft een werknemer van de Action die een plastic tas ter waarde van 3 cent had gestolen en op staande voet werd ontslagen. Bij de rechter haalde hij zijn succes: de rechter oordeelde het ontslag op staande voet niet terecht, omdat hij het niet proportioneel achtte de werknemer voor een goedkoop zakje te ontslaan.

Het derde vereiste betreft het feit dat de werkgever onmiddellijk nadat het ernstige feit zich heeft voorgedaan, tot handelen moet overgaan. Dit houdt in dat de werkgever nadat het feit zich heeft voorgedaan, de werknemer direct naar huis moet sturen en hem op staande voet moet ontslaan. Als vierde en laatste vereiste moet de reden van het ontslag op staande voet direct aan de werknemer worden medegedeeld. De werkgever dient dus op dat moment direct aan de werknemer te vermelden waarom hij of zij ontslagen is.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen? Bezoek dan een gratis inloopspreekuur van Rechtswinkel Arnhem of maak een afspraak door te mailen naar info@rechtswinkelarnhem.nl. Tevens verwijzen wij u graag naar onze website, waar u ons team en alle gedetailleerde informatie treft: www.rechtswinkelarnhem.nl. Let op: in verband met de huidige situatie rondom het coronavirus verzorgen wij geen spreekuren. Wel kunt u te allen tijde uw vraag naar ons mailen voor digitaal advies!

Door: Fleur